Drobečková navigace

Úvod > O nás > Personalia

Personalia

Kontaktní osoba pro jednání s investory:
Mgr. Bc. Klára Prokopová
prokopova@uapp.cz
Tel.: 721 876 755Jana Bauerová

dokumentátor

 • Střední zemědělská škola Znojmo
 • od roku 2000 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti ve Znojmě
 • podílí se na práci v terénu, zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

  

Mgr. Richard Bíško
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2011 obhájením diplomové práce na téma „Pravěké výšinné osídlení na JZ Moravě“
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2015
 • hlavní oblastí zájmu jsou pravěké výšinné areály, počítačová podpora v archeologii a metody nedestruktivní archeologie

 

Mgr. Ivan Čižmář
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2007 obhájením diplomové práce na téma „Zázemí keltského opida Staré Hradisko“
 • od roku 2008 pracuje v ÚAPP Brno, od roku 2008 do 2013 jako vedoucí na detašovaném pracovišti v Hulíně, od roku 2014 v Brně
 • hlavní oblastí zájmu je doba laténskáMgr. Margita Filipová
obchodní referent

 • v roce 2013 ukončila magisterské studium archeologie na FF MU v Brně obhájením diplomové práce na téma „Prstencové misky v strednom Podunajsku“
 • v letech 2014 – 2015 pracovala v ÚAPP Brno brigádně 
 • hlavní oblastí zájmu je doba římská
 • jednání s investory rodinných domů, veřejné zakázky

 

Mgr. Adam Fojtík
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2015 obhájením diplomové práce na téma "Starobronzové osídlení z lokality Zlín – Malenovice"
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2015 na detašovaném pracovišti v Hulíně
 • hlavní oblastí zájmu je studium závěru starší doby bronzové, regionální archeologie jihovýchodní Moravy  a archeobotanikaPhDr. Pavel Fojtík
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2003 obhájením diplomové práce na téma „Spálené lidské pozůstatky jako archeologický pramen (K netradičním možnostem studia pohřebního ritu mladší a pozdní doby bronzové)“
 • od roku 2003 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti v Prostějově, od roku 2012 je vedoucím pracoviště
 • v roce 2013 obhájil na FF Univerzity Pardubice rigorózní práci na téma "Slované na Prostějovsku ve světle hrobů a pohřebišť"
 • hlavní oblastí zájmu je doba bronzová

 

PhDr. Kateřina Geislerová
archeolog

 • studium prehistorie a historie na FF UJEP Brno ukončila v roce 1977 obhájením diplomové práce na téma „Využití soudobých matematicko-statistických metod pro periodizaci společenského a kulturního vývoje lidu s lineární keramikou“
 • v roce 1982 absolvovala rigorózní zkoušku
 • v letech 1977 – 1993 byla zaměstnána v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně
 • od roku 1993 pracuje v ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je neolit
 • spravuje archiv nálezových zpráv a knihovnu

  

Mgr. Martina Holemá
dokumentátor

 • studium muzeologie na FF MU Brno ukončila v roce 2008 obhájením diplomové práce na téma "Scénář výstavy "S bagrem za zády - výzkumy Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i."
 • od roku 1999 pracuje v ÚAPP Brno
 • zpracovává terénní dokumentaci

 

Bc. David Humpola
archeolog

 • bakalářské studium archeologie na FF MU ukončil obhájením bakalářské práce na téma "Sídliště kultury s lineární keramikou na katastru obce Slatinky"
 • v současnosti je posluchačem magisterského studia archeologie
 • od roku 2009 pracuje v ÚAPP Brno jako vedoucí detašovaného pracoviště ve Znojmě
 • hlavní oblastí zájmu je neolit

 

Mgr. Petra Jiříková
konzervátor

 • studium archeologie na  FF MU v Brně ukončila v roce 2013 obhájením diplomové práce na téma "Velatice. Ohrazená sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska"
 • v ÚAPP pracuje od roku 2008 brigádně, od roku 2014 je zaměstnancem
 • hlavní oblastí zájmu je neolit, kultura s lineární keramikou
 • zpracovává archeologické nálezy


Mgr. Jiří Kala
antropolog

 • studium antropologie na PřFMU v Brně ukončil v roce 2003 obhájením diplomové práce na téma „Meč a jeho uživatel“
 • od roku 2003 je posluchačem postgraduálního studia antropologie
 • od roku 2007 je zaměstnán v ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je terénní antropologie a studium pohřebního ritu

  

Mgr. Petr Kos
archeolog

 • studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2002 obhájením diplomové práce na téma „Výzkum lochů na Moravě“
 • od roku 1994 je zaměstnán v ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je doba halštatská, průzkum historického podzemí na venkově a tradiční vápenictví v Moravském krasu

  

Mgr. Michaela Kršová
dokumentátor

 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2017
 • kresebná dokumentace archeologických nálezů

 

Mgr. Marek Lečbych
archeolog

 • studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2010 obhájením diplomové práce na téma "Laténské sídliště v Medlovicích"
 • od roku 1997 pracuje v ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je doba laténská

 

Mgr. Andrea Matějíčková
archeolog, ředitelka

 • studium archeologie na FF MU v Brně ukončila v roce 1995 obhájením diplomové práce na téma „Kultury se zvoncovitými poháry a se šňůrovou keramikou na Břeclavsku – přírodní prostředí, topografie lokalit, pohřební ritus“
 • od roku 1995 je zaměstnaná v ÚAPP Brno
 • od 1.7. 2012 vykonává funkci ředitelky ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je eneolit
   
   

Ing. Otto Mendlík
referent majetkové správy a dopravy

 • v ÚAPP Brno je zaměstnán od roku 2017

 

Marcela Michalíková  
dokumentátor

 • Sociálně - právní akademie v Brně
 • od roku 1998 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti ve Vyškově
 • podílí se na práci v terénu, zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

 

Mgr. Blanka Mikulková
archeolog

 • studium archeologie na FF UK v Praze ukončila v roce 1991 obhájením diplomové práce „Soubor drobných kostěných a bronzových předmětů ze sbírky Univerzity Karlovy“
 • mezi lety 1991 – 1998 pracovala v Muzeu Vyškovska ve Vyškově
 • od roku 1998 pracuje v ÚAPP Brno jako vedoucí detašovaného pracoviště ve Vyškově
 • hlavní oblastí zájmu je doba římská

 

Jitka Molčíková
dokumentátor

 • Střední rodinná škola
 • od roku 1997 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti v Prostějově
 • podílí se na práci v terénu, zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

 

Anna Molerová, Dis.
dokumentátor, konzervátor

 • Vyšší odborná škola restaurátorská - obor Konzervování a restaurování keramiky
 • od roku 2017 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti ve Vyškově
 • zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

  

Mgr. David Parma, Ph.D. 
archeolog

 • v letech 1995 – 1998 studoval archeologii na FF UK v Praze (bakalářské studium) a v letech 1998 – 2001 na FF MU v Brně, kde studium zakončil obhájením diplomové práce na téma „Předkeltské osídlení Hostýna“
 • od roku 2002 je zaměstnancem ÚAPP Brno
 • v roce 2013 obhájil na FF MU v Brně disertační práci na téma "Řez krajinou. Příspěvek záchranného archeologického výzkumu na stavbě dálnice Vyškov – Mořice k poznání osídlení střední až pozdní doby bronzové ve Vyškovské bráně"
 • hlavní oblastí zájmu je doba bronzová a starší doba železná

 

Mgr. Miroslav Popelka
archeolog

 • magisterské studium archeologie na FF MU v Brně ukončil v roce 2013 obhájením diplomové práce na téma "Laténské sídliště v Blažovicích v kontextu pozdně laténského osídlení jižní Moravy"
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2014 jako vedoucí detašovaného pracoviště v Hulíně
 • hlavní oblastí zájmu je doba laténská a problematika využití detektoru kovů v archeologické praxi

 

Mgr. Klára Prokešová
konzervátor

 • v roce 2011 ukončila magisterské studium na FF UK obhájením diplomové práce na téma "Únětická sídliště a pohřebiště v Hošticích - Sečných loukách 4 a v Mořicích -
  Pololánech 1"
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2003 brigádně, od roku 2011 je zaměstnancem
 • hlavní oblastí zájmu je únětická kultura
 • zpracovává archeologické nálezy
 • v současné době je na mateřské dovolené

 

Mgr. Bc. Klára Prokopová
obchodní referent

 • v roce 2009 ukončila bakalářské studium archeologie na FF MU v Brně obhájením práce na téma "Mladohradištní osídlení dolního Podyjí a Pomoraví"
 • v roce 2010 ukončila magisterské studium práva na PF MU obhájením diplomové práce na téma " Právní aspekty archeologických výzkumů"
 • od roku 2014 pracuje v ÚAPP Brno
 • dlouhodobě se zabývá právními aspekty archeologie a mladohradištním osídlením Jižní Moravy
 • zajišťuje kontakt s investory a vypracovává návrhy smluv

 

Radka Přehnalová 
dokumentátor, konzervátor

 • Střední průmyslová škola
 • od roku 2015 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti v Hulíně
 • podílí se na práci v terénu, zpracovává terénní dokumentaci a archeologické nálezy

 

Mgr. Michal Přichystal  
archeolog

 • studium archeologie na  FF MU v Brně ukončil v roce 2003 obhájením diplomové práce na téma "Pohřebiště kultury lužických popelnicových polí na "Nivkách" u Slatinek"
 • od roku 2001 je zaměstnancem ÚAPP Brno
 • hlavní oblastí zájmu je doba halštatská  

 

Ing. Andrea Robková, DiS.
ekonom

 • Akademie Sting - soukromá vysoká škola v Brně
 • od roku 1999 je zaměstnána v ÚAPP Brno


PhDr. Miroslav Šmíd
archeolog

 • studium prehistorie a historie na FF UJEP Brno ukončil v roce 1979 obhájením diplomové práce „Opevněná eneolitická sídliště na moravské Hané“
 • v roce 1981 absolvoval rigorózní zkoušku
 • v letech 1969 – 1987 pracoval v Muzeu Prostějovska (posledních 8 let ve funkci ředitele)
 • od roku 1988 pracoval na Archeologickém ústavu ČSAV v Brně
 • v rámci reorganizace AÚ v Brně přešel v roce 1993 do Památkového ústavu v Olomouci
 • od roku 1995 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti v Prostějově, v letech 1995-2012 byl vedoucím pracoviště 
 • hlavní oblastí zájmu je eneolit

 

Martina Vesecká 
obchodní refent

 • Střední ekonomická škola
 • od roku 1998 je zaměstnána v ÚAPP Brno
 • zajišťuje distribuci našich publikací

 

Zuzana Vejtasová, Dis.
dokumentátor, konzervátor

 • Vyšší odborná škola restaurátorská - obor Konzervování a restaurování keramiky
 • od roku 2006 pracuje v ÚAPP Brno na detašovaném pracovišti ve Znojmě
 • zpracovává archeologické nálezy

 

Dana Vitulová 
dokumentátor, geometr

 • Střední průmyslová škola stavební - obor Geodézie
 • od roku 1993 pracuje v ÚAPP Brno
 • podílí se na práci v terénu, zajišťuje geodetické zaměření archeologických lokalit

 

Mgr. Dorota Zawadová
personalista, kontrolní činnost, mzdová účetní

 • magisterské studium archeologie na JU v Krakově ukončila v roce 2014 obhájením diplomové práce na téma „Cmentarzyska okresu wielkomorawskiego.
  Konstrukcje jam grobowych w aspekcie pozycji społecznej zmarłych.“
 • v ÚAPP Brno pracuje od roku 2016

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png