Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk - Supplementum č. 1 - 20

Pravěk - Supplementum č. 1 - 20

Od roku 1998 vydáváme i materiálovou řadu Pravěk – Supplementum, celkem vyšlo 32 svazků. Publikace je možné objednat nebo zakoupit přímo na adrese: ÚAPP Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno. Kontaktní osoba : Martina Vesecká - vesecka@uapp.cz, tel.: 545 242 342.
Ceny jsou uvedeny bez 10% DPH.

Pravěk
Supplementum 1, Brno 1998
Miloš Čižmář – Martin Geisler

Hroby kultury se šňůrovou keramikou z prostoru dálnice Brno – Vyškov
 - Katalog se stručným vyhodnocením souboru hrobů kultury se šňůrovou keramikou získaný v letech 1979 – 1991 při záchranných výzkumech na trase dálnice Brno – Vyškov.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 168
Náklad: 300 ks
ISBN 80-902511-0-2
Cena: 130,- Kč

 

Pravěk
Supplementum 2-3,
Supplementum 2,  Brno 1999
Milan Salaš – Miroslav Šmíd
Hromadný bronzový nález ze Služína (okr. Prostějov). Příklad sémanticky signifikantního depozita doby popelnicových polí
 - Tento svazek zveřejňuje důležitý depot bronzových předmětů z trasy plynovodu v roce 1997 ve Služíně na Prostějovsku.

Pravěk
Supplementum 2-3,
Supplementum 3, Brno 1999
Rudolf Procházka – Zdenka Himmelová –
Jan Šmerda
Soubor nálezů z první poloviny 15. století z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
- Třetí číslo je věnováno publikaci bohatých nálezových celků ze zásypu krypty brněnského dómu na Petrově. Jde o dílčí zveřejnění výsledků výzkumu významné lokality, přinášející důležitý keramický materiál z 1. pol. 15. století, jehož datování je opřeno o bohatý soubor mincí. Katalog archeologických nálezů, doprovázený rozbory numismatického, osteologického  a kovového materiálu, je opatřen rozborem keramiky.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 145
Náklad: 300 ks
ISBN 80-902511-6-1
Cena: 130,- Kč

Pravěk
Supplementum 4-5,
Supplementum 4,  Brno 1999
Miroslav Bálek – Petr Dvořák – Jaromír Kovárník – Andrea Matějíčková
Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Tvořihrázi (okr. Znojmo)
- V tomto svazku je zveřejněn výzkum části pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů z Tvořihráze na Znojemsku, uskutečněný v letech 1990 – 1991. Šlo o odkryv plochy na níž byly leteckým průzkumem zjištěny hroby s kruhovými žlábky.

Pravěk
Supplementum 4-5,
Supplementum 5, Brno 1999
Andrea Matějíčková
Sídliště kultury zvoncovitých pohárů v Žádovicích (okr. Hodonín)
- Zpracování části sídliště kultury zvoncovitých pohárů odkrytého záchranným výzkumem v roce 1987.
Vydal: ÚAPP Brno                                                  
Počet stran: 199
Náklad: 300 ks
ISBN 80-902511-8-8
Cena: 130,-Kč

 

Pravěk
Supplementum 6-7,
Supplementum 6, Brno 2000
Pavla Horálková-Enderová – Antonín Štrof
Pohřebiště a sídliště kultury únětické ze Slavkova u Brna, okr. Vyškov
- Podrobný katalog zkoumaného pohřebiště a sídliště únětické kultury, včetně antropologického vyhodnocení.

 

 

 

Pravěk
Supplementum 6-7,
Supplementum 7, Brno 2000
Jiří Říhovský
Die Bronzezzeitlichen Volgriffschwerter in Mähren
- Práce pojednává o nálezech mečů doby bronzové a doby halštatské z moravského území.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 178                                                   
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-01-X
Cena: 130,- Kč


Pravěk
Supplementum 8, Brno 2001
Sborník referátů z 18. pracovního zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska, Mostkovice 14. – 17. září 1999

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí
- Svazek obsahuje příspěvky přednesené na 18. pracovním zasedání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“.                                                    
Vydal: ÚAPP Brno                                
Počet stran: 355
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-03-6
Cena: 130,- Kč


 

 

Pravěk
Supplementum 9, Brno 2002
Hana Palátová – Milan Salaš
Depoty keramických nádob doby bronzové na Moravě a v sousedních zemích
- Publikace shromažďuje a vyhodnocuje všechny dostupné nálezy keramických depotů středodunajských popelnicových polí na Moravě.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 194
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-08-7
Cena: 130,-Kč

Pravěk
Supplementum 10, Brno 2003
Miloš Čižmář
Laténské sídliště v Bořitově
 - Práce je věnována publikování informací o první v úplnosti prozkoumané keltské osadě na Moravě.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 284
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-09-5
Cena: 130,- Kč


Pravěk
Supplementum 11, Brno 2003
Miroslav Šmíd
Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě
 - Předkládaná práce shrnuje výsledky dosavadního bádání na moravských mohylových pohřebištích KNP a je výstupem projektu Ministerstva kultury ČR „Eneolitická mohylová pohřebiště střední Moravy“.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 246
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-11-7
Cena: 150,-Kč


 

 

 

 

 

 

 

Pravěk
Supplementum 12, Brno 2004
Jiří Kohoutek
Hrady v oblasti Vizovické vrchoviny. Pozdně středověké kachle z hradu Rožnova
- Katalog nálezů ze čtyř středověkých hradů východní Moravy. Součástí práce je i katalog pozdně středověkých kachlů z hradu Rožnova.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 285
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-13-3
Cena: 150,-Kč


Pravěk
Supplementum 13, Brno 2005
Radko Sedláček

Domamyslice. Pohřebiště lidu popelnicových polí
- V tomto svazku je podrobně zveřejněn a vyhodnocen nálezový fond z několika pohřebišť na katastru obce Domamyslice u Prostějova.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 254
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-15-X
Cena: 150,-Kč


Pravěk
Supplementum 14, Brno 2005
Jana Čižmářová
Keltské pohřebiště v Brně –Maloměřicích
- Publikace představuje dosud největší prozkoumané keltské pohřebiště z moravského území v Brně-Maloměřicích.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 226
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-16-8
Cena: 150,-Kč


 

 

 

Pravěk
Supplementum 15, Brno 2005
Jaromír Ondráček – Petr Dvořák – Andrea Matějíčková

Siedlungen der Glockenbecherkultur in Mähren. Katalog der Funde
- Kniha obsahuje soupis všech sídlišť kultury zvoncovitých pohárů na Moravě včetně katalogu,  zoologických a botanických posudků.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 127 str. textu a 110 tabulek
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-21-4
Cena: 150,-Kč


Pravěk
Supplementum 16, Brno 2006
Josef Unger a kolektiv
Nové archeologické výzkumy šlechtických sídel 15. století
- Svazek je věnován zveřejnění příspěvků ze semináře „Nové archeologické výzkumy šlechtických sídel 15. století na Moravě“.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 158
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-24-9
Cena: 150,-Kč


Pravěk
Supplementum 17, Brno 2007
Miloš Hlava – David Vích

Laténské osídlení Boskovicka. Laténské osídlení Uničovska. Českomoravské pomezí v době římské
- Předkládaný svazek je věnován topografii osídlení tří okrajových oblastí moravského území v době laténské a římské.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 229
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-33-1
Cena: 150,-Kč


Pravěk
Supplementum 18, Brno 2008
Pavel Fojtík – Miroslav Šmíd

Slovanské hroby a pohřebiště na Prostějovsku
- V knize je podrobný katalog současně známé pramenné základny, který se skládá  z revize starších nálezů a z dosud nepublikovaných nových záchranných výzkumů.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 211
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-45-4
Cena: 150,-Kč


Pravěk
Supplementum 19, Brno 2009
Jana Čižmářová
Keltská pohřebiště z Holubic a Křenovic
- Podrobná publikace dvou keltských pohřebišť, které byly prozkoumány v letech 1930-1933 Aloisem Procházkou a Miroslavem Chleborádem.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 167
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-57-7
Cena: 170,-Kč

Pravěk
Supplementum 20, Brno 2010
David Vích
Nálezy kultury lužických popelnicových polí na českomoravském pomezí
- Publikace předkládá soupis archeologických nalezišť a nálezů kultury lužických popelnicových polí z českomoravského pomezí, tedy z oblasti Vysokomýtska, Litomyšlska a severní části Malé Hané.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 178
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-66-9
Cena: 170,-Kč


Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png