Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > BRNO-BOHUNICE

BRNO-BOHUNICE (okr. Brno-město)
Ul. Studentská – CEITEC Masarykovy univerzity (M. Přichystal, č. akce 27/12)

Během stavby v areálu Univerzitního kampusu bylo prozkoumáno celkem 53 zahloubených archeologických objektů, které s ohledem na jejich prostorové rozložení představují s největší pravděpodobností severovýchodní okraj známého rozsáhlého polykulturního sídliště. První, i když patrně jen krátkodobý pobyt lidí v tomto místě lze na základě nálezu patinovaného kamenného štípaného jádra datovat již do starší doby kamenné. Trvalejší ráz mělo osídlení lokality nositeli kultury s moravskou malovanou keramikou. Z odkrytých objektů si zaslouží pozornost především výkop čtvercového půdorysu o rozměrech zhruba 4 x 4 m a s rovným dnem opatřeným v rozích kůlovými jámami. Podobné objekty bývají považovány za základy chat s podlahou částečně zapuštěnou pod úroveň terénu, u nichž ovšem vzhledem k malým rozměrům není zcela jasné, zda se skutečně jednalo o obytné domy, či spíše o budovy jiného, např. hospodářského významu. Kultuře s MMK by podle soudobých analogií mohl patřit také relikt nadzemní stavby v podobě pravoúhlého obvodového základového žlabu. Dále byla nalezena oválná sídlištní jáma s rozházenými a neúplnými kosterními pozůstatky patrně ženy ve věku 20-35 let. Patrně jako výrobní objekt sloužila mělká zahloubenina se zbytky dvou otopných zařízení, z nichž jedno mělo dno upraveno drobnými kameny. Mezi nálezy převažují zlomky keramiky, na nichž se jen výjimečně zachovaly zbytky původních geometrických vzorů malovaných především červenou a bílou barvou. Získán byl i zlomek hliněné plastiky – část nohy stojící ženské postavy. Z dalších nálezů lze jmenovat kamenné štípané i broušené a vrtané nástroje, kamenná drtidla a podložky, zvířecí kosti a mazanici. Časté nálezy kusů suroviny, polotovarů i výrobního odpadu dokládají místní výrobu kamenné industrie. Další etapa osídlení spadá do závěru pozdní doby kamenné, reprezentovaného kulturou se zvoncovitými poháry; projevila se jen 4 kůlovými jámami a intruzí několika zlomků keramiky ve starším objektu. Poslední lidské aktivity zde probíhaly na konci druhé světové války. Podobně jako v předchozích letech byl v jihozápadním rohu dotčeného prostoru sledován průběh střeleckého zákopu, který byl vybudován německými vojáky v roce 1945 při obraně města Brna před postupující Rudou armádou.

null null

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png