Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > KRALICE NA HANÉ

KRALICE NA HANÉ (okr. Prostějov)
Kralický háj – areál Žaluzie NEVA (P. Fojtík, č. akce 83/12)

Záchranný výzkum související s rozšířením výrobního areálu společnosti Žaluzie NEVA, s.r.o. prostorově přímo navázal na odkryvy realizované zde v roce předchozím (viz Výroční zpráva 2011). Nyní bylo prozkoumáno na 130 archeologických objektů a situací, jejichž převážnou část lze spojovat s rozsáhlou osadou nejmladšího vývojového úseku kultury s keramikou lineární, kde již značná část keramické produkce nese výrazné výzdobné projevy skupiny želiezovské - vedle běžných sídlištních objektů a zbytků mocné kulturní vrstvy byl zachycen též vysoký počet kůlových jam naznačujících možnou přítomnost nadzemní stavby kůlové konstrukce, patrně typického neolitického „dlouhého domu“. Prokopaná část sídliště nejstarších moravských zemědělců poskytla nejen bohatou kolekci keramiky, štípané a broušené industrie, ale například též zcela výjimečně dochovaný exemplář parohového kopáče zdokumentovaného navíc ve svém původním uložení, tj. nade dnem větší exploatační jámy - hliníku. Spíše okrajově zmiňme nečetné projevy osídlení zkoumaného místa v epilengyelu a dále i poněkud výraznější stopy zanechané sídlištními aktivitami lidu platěnického stupně doby lužických popelnicových polí a zcela ojediněle pak také Kelty v době laténské. Zajímavými jsou již tradičně objekty (např. válcovitá jímka po obvodu vyztužená vykotlaným a vypáleným dubovým kmenem, související snad dokonce s řemeslem koželužským), jež spojujeme se zaniklou středověkou osadou „Stará Ves u Prostějova“, která je dnes již nejvíce terénními odkryvy dotčenou a tím patrně i nejšíře archeologicky poznanou památkou tohoto typu nejen v regionu Prostějovska, ale i střední Moravy vůbec. Vedle běžnějších nálezů, tvořených zpravidla bohatými kolekcemi zlomků středověké užitkové keramiky, je nezbytné poukázat zejména na artefakt, který je v našem prostředí zcela nezvyklým a velmi cenným. Tímto je torzo keramického signálního rohu, po staletí oblíbeného poutního suvenýru z nejzápadnějšího německého města Cáchy, který je patrně vůbec prvním nálezem tohoto druhu pocházejícím z českých zemí. Závěrem můžeme vzpomenout i ojedinělou stříbrnou minci - pražský groš z doby vlády českého krále a římského císaře Karla IV. (1346-1378) - získanou detektorem kovu v průběhu odstraňování podorniční vrstvy.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png