Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > SELOUTKY

SELOUTKY (okr. Prostějov)
Na Šťastných – stavba RD (P. Fojtík)

1. RD p. Kašina (č. akce 85/12). Zemní práce probíhaly v místech, kde se rozkládá významné pohřebiště mladší doby bronzové a později též starší doby železné. Do povědomí odborné veřejnosti se lokalita zapsala zejména díky bohatě vybavenému komorovému hrobu platěnické kultury, který zde byl zachráněn A. Gottwaldem v roce 1923 při výstavbě silnice vedoucí ze Seloutek k Domamyslicím. Na skryté ploše bylo prozkoumáno a zdokumentováno celkem 8 popelnicových hrobů starolužického úseku komplexu lužických popelnicových polí, které svou úpravou i inventářem zcela odpovídají běžným zvyklostem své doby. Překvapivým objevem je však zejména honosně vypravená halštatská hrobka vybudovaná z kamenů nalámaných patrně na nedalekých výchozech kulmské droby. Na dně obdélné komory, pod výrazným kamenným závalem, spočívaly na dvě desítky značně poškozených keramických nádob a masitý milodar doložený kumulací zvířecích kostí s přiloženým železným nožem. Mezi kremačními zbytky, uloženými v jedné z nádob, byly dále obsaženy „osobní“ předměty zemřelé ženy (?) - dvě spirálovité náušnice vinuté z tenkého bronzového drátu, součásti garnitury náhrdelníku složeného ze skleněných korálků a jantarových perel, zbytky železného náramku a harfovité spony. Tento nález se řadí mezi nejvýraznější dosud odkryté hrobové celky platěnické kultury a cenným způsobem tak přispívá k poznání starší doby železné v lužické kulturní oblastí, tj. na střední a severní Moravě, kde tak tvoří zcela plnohodnotný protějšek k bohatým jihomoravským hrobům kultury horákovské.  
2. RD p. Procházka (č. akce 109/12). Bylo prozkoumáno 7 prostších popelnicových hrobů platěnické kultury a dvě halštatské komorové hrobky s kamenným závalem. V souvislosti se změnou projektu stavby došlo k rozšiřování plochy skrývky, což vedlo k objevu dosud nejpočetněji vybaveného komorového hrobu. Pod výraznou kamennou strukturou, původně nepochybně překrytou mohylovým násypem, se rýsovala přibližně obdélná jáma se zaoblenými rohy s centrálně umístěnou komorou s rozměrem cca 250 x 170 cm a zřetelným kamenným závalem. Na jejím dně spočívalo téměř 30 nádob, z nichž hned 4 ukrývaly kremační pozůstatky. Vedle keramiky byly vyzvednuty železné nože, bronzové vlasové ozdoby a část bimetalické jehlice. V roce 2012 realizované odkryvy selouteckého pohřebiště opět, po téměř devadesáti letech, poukázaly na jeho obrovský potenciál, kterým se právem řadí mezi přední lokality platěnické kultury starší doby železné - a to nejen na Prostějovsku, ale na celé střední a severní Moravě vůbec. 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png