Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ZLÍN-MALENOVICE

ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Zadní mezicestí – rozšíření silnice I/49 (I. Čižmář, č. akce 112/10)

Rozšíření silnice 1/49, kde výzkum probíhá od roku 2011 (viz Výroční zpráva 2011), si vyžádalo další poměrně intenzivní zásah do terénní vlny v pásu cca 20 x 150 m. Po skrývce ornice byla na celé ploše obnažena bohatá kulturní vrstva o síle 50 – 120 cm, obsahující velké množství archeologických nálezů sídlištního charakteru z téměř celého období pravěku (nejhojněji zastoupena LnK a KLPP). Po dosažení geologického podloží byly na ploše zkoumány vlastní archeologické objekty.
Osídlení kultury s lineární keramikou patří k nejvýznamnější komponentě, co se  týče objektů a nálezů. Při výzkumu bylo prozkoumáno velké množství zahloubených objektů, z kulturní vrstvy pak pochází hojnost nálezů. Během výzkumu se podařilo odkrýt také částečné půdorysy 2-3 nadzemních halových domů, které byly orientovány ve směru SV-JZ. Zachycená délka se pohybovala okolo 15 m, šířka pak mezi 7-10 m. Na lokalitě bylo zjištěno také množství zahloubených objektů kultury s moravskou malovanou keramikou a v kulturní vrstvě také nálezy kultury jordanovské a zvoncovitých pohárů. Dále bylo zachyceno intenzivní osídlení z doby bronzové, především pak kultury lužických popelnicových polí (lužické i slezské fáze), projevující se vysokým počtem zásobnicovitých jam kruhového půdorysu. Hojný keramický materiál pochází také z kulturní vrstvy. V jedné zásobní jámě byl nalezen celý skelet menšího psa. Početné bylo i osídlení věteřovské kultury. Středodunajská mohylová kultura byla zachycena pouze v keramickém materiálu z kulturní vrstvy. Únětické kultuře pak náleží několik objektů. V jednom z nich byl nalezen pohřeb muže ve skrčené poloze. Odkryto bylo množství zahloubených objektů platěnické kultury. Jedná se většinou o klasické jámy kruhového půdorysu, jejichž výplň mnohdy byla tvořena ulehlou mazanicí, uhlíky a keramikou. Z mladší doby železné byly zachyceny pouze tři objekty s poměrně nevýrazným materiálem umožňující pouze rámcové datování do mladší doby laténské. Početná kolekce keramiky byla získána také z kulturní vrstvy. Několik sídlištních objektů náleželo mladší době hradištní. Keramické nálezy z této doby byly zachyceny také v kulturní vrstvě.
Také při přeložce Hleděnovského potoka protékajícího mezi železnicí a průmyslovým areálem ZPS byly zkoumány dvě plochy o rozlohách 7x165 a 7x65 m. Překvapivě i zde bylo zachyceno vůbec poprvé intenzivní osídlení začínající v neolitu (LnK, MMK), pokračující přes eneolit (především k. jordanovská), celé období doby bronzové, platěnickou kulturu starší doby železné, dobu laténskou a dobu středohradištní.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png