Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ZLÍN-MALENOVICE

ZLÍN-MALENOVICE (okr. Zlín)
Zadní mezicestí – rozšíření silnice I/49 (I. Čižmář, č. akce 112/10)

Rozšíření silnice 1/49, kde výzkum probíhá od roku 2011 (viz Výroční zpráva 2011), si vyžádalo další poměrně intenzivní zásah do terénní vlny v pásu cca 20 x 150 m. Po skrývce ornice byla na celé ploše obnažena bohatá kulturní vrstva o síle 50 – 120 cm, obsahující velké množství archeologických nálezů sídlištního charakteru z téměř celého období pravěku (nejhojněji zastoupena LnK a KLPP). Po dosažení geologického podloží byly na ploše zkoumány vlastní archeologické objekty.
Osídlení kultury s lineární keramikou patří k nejvýznamnější komponentě, co se  týče objektů a nálezů. Při výzkumu bylo prozkoumáno velké množství zahloubených objektů, z kulturní vrstvy pak pochází hojnost nálezů. Během výzkumu se podařilo odkrýt také částečné půdorysy 2-3 nadzemních halových domů, které byly orientovány ve směru SV-JZ. Zachycená délka se pohybovala okolo 15 m, šířka pak mezi 7-10 m. Na lokalitě bylo zjištěno také množství zahloubených objektů kultury s moravskou malovanou keramikou a v kulturní vrstvě také nálezy kultury jordanovské a zvoncovitých pohárů. Dále bylo zachyceno intenzivní osídlení z doby bronzové, především pak kultury lužických popelnicových polí (lužické i slezské fáze), projevující se vysokým počtem zásobnicovitých jam kruhového půdorysu. Hojný keramický materiál pochází také z kulturní vrstvy. V jedné zásobní jámě byl nalezen celý skelet menšího psa. Početné bylo i osídlení věteřovské kultury. Středodunajská mohylová kultura byla zachycena pouze v keramickém materiálu z kulturní vrstvy. Únětické kultuře pak náleží několik objektů. V jednom z nich byl nalezen pohřeb muže ve skrčené poloze. Odkryto bylo množství zahloubených objektů platěnické kultury. Jedná se většinou o klasické jámy kruhového půdorysu, jejichž výplň mnohdy byla tvořena ulehlou mazanicí, uhlíky a keramikou. Z mladší doby železné byly zachyceny pouze tři objekty s poměrně nevýrazným materiálem umožňující pouze rámcové datování do mladší doby laténské. Početná kolekce keramiky byla získána také z kulturní vrstvy. Několik sídlištních objektů náleželo mladší době hradištní. Keramické nálezy z této doby byly zachyceny také v kulturní vrstvě.
Také při přeložce Hleděnovského potoka protékajícího mezi železnicí a průmyslovým areálem ZPS byly zkoumány dvě plochy o rozlohách 7x165 a 7x65 m. Překvapivě i zde bylo zachyceno vůbec poprvé intenzivní osídlení začínající v neolitu (LnK, MMK), pokračující přes eneolit (především k. jordanovská), celé období doby bronzové, platěnickou kulturu starší doby železné, dobu laténskou a dobu středohradištní.

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png