Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ZLÍN-ŠTÍPA

ZLÍN-ŠTÍPA (okr. Zlín)
Mariánské nám. – stavební úpravy (I. Čižmář, č. akce 16/12)

Celkem byla zachycena tři místa s archeologickými situacemi:
1. Při přeložce plynovodu byly zachyceny zbytky zborcené klenby. V sondě S1 se podařilo odkrýt část zasypané barokní stoky budované z cihel. Druhá stoka (sonda S2) byla zachycena při stavbě kanalizace a byla opět celá zasypaná sutí. Obě stoky lze klást podle cihlové klenby do období pozdní renesance až baroka. Obě jsou orientovány ve směru sever-jih s mírnou odchylkou a měly patrně vyústění ve svahu poblíž Štípského potoka. Patrně byly zbudovány v období výstavby štípského kláštera začátkem 17. století. Tuto skutečnost nevylučuje ani materiál získaný ze zásypu stok a vrstev nad ním, který je mladšího datování (cca 18. – 19. stol.).
2. Západně od kostela bylo v hloubce jen 20-30 cm pod úrovní stávajícího terénu zachyceno nároží pravoúhlého objektu cihlové konstrukce, která je po stranách zpevněna naskládaným lomovým kamenivem. Na starých mapách (I. a II. vojenské mapování) není zachycen, až do období v letech 1876-1878, kdy je na III. vojenském mapování v dotčeném prostoru vyobrazen pomník či obelisk. Může se tak jednat o předchůdce stávajícího pomníku, který stojí jen o několik metrů dál.
3. Největší pozornost byla věnována především zatravněnému prostoru severně od kostela, kde měl stát podle historických pramenů nedostavěný klášter z 1. pol. 17. století. Dotčeným prostorem probíhaly dva výkopy (pro optický kabel a kanalizaci), ve kterých bylo zachyceno očekávané základové zdivo z počátku 17. století (sondy S3 a S4). Zdivo v rýze pro optický kabel bylo pouze fotograficky zdokumentováno, při stavbě kanalizace pak byly provedeny dvě sondáže mající za cíl zachytit líc zdiva a jeho průběh. Po vynesení do koordinační situace stavby vyšlo najevo, že se podařilo zdokumentovat část objektu (snad věže) ležícího v severní části klášterního komplexu. Odkryvem se tak podařilo doplnit a ověřit půdorys historického plánu kláštera. Jistou zajímavostí je padesátihaléřová mince z roku 1947, která byla nalezena téměř nad původními základy kláštera. Dokládá skutečnost, že zde byl terén v průběhu druhé poloviny minulého století postupně navýšen o 50 cm.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png