Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > DRŽOVICE


DRŽOVICE (okr. Prostějov)
Ul. Levandulová – výstavba RD (P. Fojtík, č. akce 40/13, 178/13, 181/13)

1. Parcela č. 701/7, 879. V dubnu 2013 proběhla první etapa záchranného výzkumu v trase nově budované místní komunikace budoucí ulice Levandulová. Odkrytý sídlištní objekt poskytl reprezentativní kolekci keramiky mladší doby hradištní, a to spolu s četnými zvířecími kostmi, železnou ostruhou a denárovou mincí. Ze dna jámy byly vyzvednuty trosky velkého hliněného pekáče nebo snad nástavby otopného zařízení – tzv. „pánve klučovského typu“ – specifického druhu (nejen) raně středověké keramiky, sloužící patrně při úpravě zrna po sklizni. Jedná se o dosud neregistrované raně středověké osídlení, jehož význam podtrhuje i nabízející se úzká souvislost s nedalekou dlouhodoběji užívanou slovanskou nekropolí v prostoru bývalé cihelny, která je známa již od 90. let 19. století.
V červenci byly při opětovné skrývce ornice zjištěny další archeologické objekty. Tyto, vedle charakteristické obilní jámy Slovanů mladší doby hradištní a sídlištního objektu kultury s moravskou malovanou keramikou, náležely nově zjištěné osadě Germánů mladší a pozdní doby římské, kdy prosté sídlištní jámy doplňuje též polozahloubený „přístřešek“ s vnitřní kůlovou konstrukcí – mezi běžnou „domácí“ keramickou produkcí se objevily nejen zlomky oblíbeného „jiříkovického zboží“, ale i fragment glazované nádoby původu římsko-provinciálního. Intruze keramiky nám dokládají osídlení místa neolitickým lidem kultury s keramikou lineární a též nositeli eneolitické kultury jordanovské.

2. Parcela č. 701/5. Archeologický výzkum vyvolaný výstavbou prvního z rodinných domů v nově vznikající ulici Levandulová. Stavební aktivity probíhají v polní trati „Pastviska“, jejíž výrazné polykulturní osídlení je známo již od počátku minulého století a bylo nedávno potvrzeno i zemními pracemi v trase budoucí komunikace. Skrytá plocha poskytla hned šest archeologických objektů, z nichž nejzajímavější je prostorná zásobní jáma s drobným souborem keramiky náležející staršímu až střednímu eneolitu, polozahloubená chata s kolekcí nálezů spadajících do starší doby římské a též časně slovanská chata s destrukcí otopného zařízení v severovýchodním rohu. Zachycené terénní situace cenným způsobem doplňují naše poznatky o již tak intenzivním osídlení teras, které od severu lemují akumulační roviny Romžské nivy. 

3. Parcela 701/4. Drobný archeologický výzkum při výstavbě dalšího z rodinných domů. Byly zjištěny dvě charakteristické zásobní jámy související se slovanskou osadou pokročilého 10. století. Jedna z výplní poskytla reprezentativní soubor keramiky, fragmenty mazanicové pražnice, kolekci zvířecích kostí a též tři železné předměty - nůž, lyrovitou ocílku s očky a drobnou železnou jehlu. Teprve nedávno zachycené sídliště leží v blízkosti slovanského pohřebiště v držovické cihelně, které je často diskutováno v souvislosti s dosud nevyjasněnými otázkami historického vývoje Moravy v 10. století, a to díky možné kontinuitě jeho užívání od věku Velké Moravy až k plně rozvinutému období mladohradištnímu. Podrobné zpracování a komparace pramenného materiálu ze sídlišť (poloha „Díly odvrahoviční“, výstavba areálu NEKR v roce 1998 a poloha „Pastviska“ s aktuálně realizovanými odkryvy) a zmíněného pohřebiště by tak v budoucnu mohla vnést pověstné nové světlo do problematiky střední Moravy v době tzv. „historického temna“.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png