Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > BOSKOVICE

BOSKOVICE (okr. Blansko)
Vodovodní přivaděč (M. Přichystal, č. akce 207/13; M. Lečbych, č. akce 342/14, 343/14)


Během záchranného archeologického výzkumu na trase vodovodního přivaděče „Velké Opatovice – Boskovice“ bylo zjištěno celkem pět poloh s archeologickými situacemi, z toho tři na katastru Boskovic a další dvě na katastru Knínic a Vážan (viz níže). V jednom případě se jednalo o jednu z nejznámějších lokalit na Boskovicku – polní trať „Pod Lipníky“. 
První zjištěná poloha „Radův žlíbek“ se nacházela přibližně 1 km od počátku trasy na počínajícím svahu svažujícího se z Červeného vrchu do údolí bezejmenné vodoteče. Zde byly prozkoumány dvě jámy s množstvím keramických nálezů, které je možno zařadit do starší doby železné (doba halštatská, kultura platěnická). 
Skrývka pro položení potrubí dále pokračovala do polní trati „Pod Lipníky“. V prostoru ještě před trasou železnice bylo zjištěno neolitické osídlení. Po začištění místa výzkumu byly zřetelné stopy po nadzemní konstrukci obydlí v podobě pěti řad kůlových a sloupových jam. Okolí tohoto domu bylo lemováno typickými nepravidelnými jámami. Toto nejstarší zjištěné osídlení pokračovalo poměrně intenzivně i do prostoru za železniční tratí a řada podobných nálezů byla uskutečněna i tam. Zde je však již možné spatřit i další výrazný horizont pravěkého osídlení, a to nálezy z doby lužických popelnicových polí. Z tohoto období byla prozkoumána řada jam, z jejichž výplní jsme vyzvedli velmi početný soubor keramických nálezů. V jednom objektu byla nalezena i zoomorfní nádobka, kterou můžeme spojit s náboženským kultem. Doklad kovolitecké činnosti na této lokalitě nám přinesl nález kamenného kadlubu a jedno bronzové rydlo. V lokalitě „Pod Lipníky“ tak bylo prozkoumáno více než 120 zahloubených objektů a byl pravděpodobně nalezen severní okraj jinak kontinuálního osídlení. 
Po cca 150 m z archeologického hlediska negativního prostoru byly pozorovány další stopy po pravěkém osídlení v poloze „U krbu“. Zde se již neolitické nálezy objevují zcela ojediněle (snad jen ve dvou objektech z přibližně padesáti) a výrazně převládají nálezy z mladší doby bronzové. Pravděpodobně nejvýznamnější objev, který se v této lokalitě podařilo uskutečnit, byl odkryv části půdorysu nadzemní stavby, které známe například z Brněnska, ale v oblasti Boskovic jde o nález pravděpodobně jedinečný. Opět zde převládají zásobní jámy a neobvyklý je i odkryv rozsáhlé stavební jámy v severní části zkoumané plochy.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png