Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > BOSKOVICE

BOSKOVICE (okr. Blansko)
Vodovodní přivaděč (M. Přichystal, č. akce 207/13; M. Lečbych, č. akce 342/14, 343/14)


Během záchranného archeologického výzkumu na trase vodovodního přivaděče „Velké Opatovice – Boskovice“ bylo zjištěno celkem pět poloh s archeologickými situacemi, z toho tři na katastru Boskovic a další dvě na katastru Knínic a Vážan (viz níže). V jednom případě se jednalo o jednu z nejznámějších lokalit na Boskovicku – polní trať „Pod Lipníky“. 
První zjištěná poloha „Radův žlíbek“ se nacházela přibližně 1 km od počátku trasy na počínajícím svahu svažujícího se z Červeného vrchu do údolí bezejmenné vodoteče. Zde byly prozkoumány dvě jámy s množstvím keramických nálezů, které je možno zařadit do starší doby železné (doba halštatská, kultura platěnická). 
Skrývka pro položení potrubí dále pokračovala do polní trati „Pod Lipníky“. V prostoru ještě před trasou železnice bylo zjištěno neolitické osídlení. Po začištění místa výzkumu byly zřetelné stopy po nadzemní konstrukci obydlí v podobě pěti řad kůlových a sloupových jam. Okolí tohoto domu bylo lemováno typickými nepravidelnými jámami. Toto nejstarší zjištěné osídlení pokračovalo poměrně intenzivně i do prostoru za železniční tratí a řada podobných nálezů byla uskutečněna i tam. Zde je však již možné spatřit i další výrazný horizont pravěkého osídlení, a to nálezy z doby lužických popelnicových polí. Z tohoto období byla prozkoumána řada jam, z jejichž výplní jsme vyzvedli velmi početný soubor keramických nálezů. V jednom objektu byla nalezena i zoomorfní nádobka, kterou můžeme spojit s náboženským kultem. Doklad kovolitecké činnosti na této lokalitě nám přinesl nález kamenného kadlubu a jedno bronzové rydlo. V lokalitě „Pod Lipníky“ tak bylo prozkoumáno více než 120 zahloubených objektů a byl pravděpodobně nalezen severní okraj jinak kontinuálního osídlení. 
Po cca 150 m z archeologického hlediska negativního prostoru byly pozorovány další stopy po pravěkém osídlení v poloze „U krbu“. Zde se již neolitické nálezy objevují zcela ojediněle (snad jen ve dvou objektech z přibližně padesáti) a výrazně převládají nálezy z mladší doby bronzové. Pravděpodobně nejvýznamnější objev, který se v této lokalitě podařilo uskutečnit, byl odkryv části půdorysu nadzemní stavby, které známe například z Brněnska, ale v oblasti Boskovic jde o nález pravděpodobně jedinečný. Opět zde převládají zásobní jámy a neobvyklý je i odkryv rozsáhlé stavební jámy v severní části zkoumané plochy.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png