Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > MĚNÍN

MĚNÍN (okr. Brno-venkov)
Rybárna – logistický areál JAMBOR (I. Čižmář – J. Kala – M. Přichystal, č. akce 3/13)

Záchranný archeologický výzkum odhalil dosud neznámou polykulturní archeologickou lokalitu. Výzkum probíhal nejprve bez zjevných problémů a investorem byla poskytnuta stavební mechanizace na dočištění plochy shrnuté pouze povrchově buldozerem. V první části plochy bylo zachyceno více než 150 archeologických objektů (od početných kůlových jam přes zahloubené chaty až po rozlehlejší hliníky). Současně s výzkumem probíhala namátková detektorová prospekce skrytých ploch, při které bylo nalezeno několik desítek mincí, římských spon a dalších artefaktů především ze stříbra a bronzu.
Později investor požádal o přerušení výzkumu a část plochy následně snížil bez předchozího upozornění o 0,7 m, čímž byly zničeny veškeré ještě neprozkoumané zahloubené objekty (vyjma spodních částí tří zásobních jam). Další část plochy zavezl a zhutnil. Vzniklá situace byla nahlášena Policii ČR a zahájeno správní řízení. Celkově lze shrnout, že na stavbě byla regulérně prozkoumána pouze cca 1/8 plochy, další části byly odbagrovány nebo zaježděny a zasypány a část plochy, kde je ornice pouze skryta buldozerem, vykazuje stále viditelné neprozkoumané objekty. Stavební činností byla zasažena rozsáhlá dosud neznámá polykulturní lokalita, která přinesla celou řadu nových zajímavých zjištění o struktuře sídlištní zástavby, a to hned v několika časových horizontech. Potenciál kvalitního průzkumu však byl zcela anulován přístupem investora, v jehož důsledku došlo k vybagrování a zničení větší části lokality. Přišly tak nazmar nejen archeologické nálezy v neprozkoumaných objektech, ale také celá část archeologického výzkumu, která nebyla bohužel zaměřena a je proto nutné spokojit se pouze s torzovitými informacemi o nalezišti, které mělo předpoklady stát se unikátem mezi moravskými sídlišti.
Během záchranného archeologického výzkumu bylo prozkoumáno několik zahloubených objektů náležejících kultuře s lineární keramikou. Dále zde bylo zachyceno větší množství kůlových jam, které tvořily půdorys pětiřadého nadzemního halového domu o zjištěné délce 10 m a šířce 6 m a také několik objektů, které je možné datovat do doby bronzové, dva pak do mladší etapy tohoto období. Jedná se převážně o kruhové zásobní jámy. Dále byly prozkoumány dvě zahloubené chaty a dvě sídlištní jámy datované do halštatského období.
Intenzivní osídlení na lokalitě patří do doby římské, k tomuto období lze přiřadit více než 15 zahloubených chat většinou s šesti obvodovými nosnými kůly. Mimo to bylo odkryto větší množství dalších sídlištních, zásobních a kůlových jam. Soubor materiálu tvoří především keramika a zvířecí kosti, nechybí však také drobné nálezy jako římské spony, zlomky skla, kostěné hřebeny nebo mince.
Několik zahloubených objektů je možné datovat do mladší doby hradištní. Mimo kůlové jámy se jedná především o žlab o délce cca 23 m, ze kterého pochází mince – stříbrný denár z druhé pol. 12. století. Další denárové ražby byly na lokalitě během výzkumu získány povrchovou prospekcí detektorem kovů.
Další žlabové ohrazení kvadratického půdorysu o rozměrech cca 10 x 10 m doprovázené kumulací několika kůlových jam náleží do středověkého období. Je otázkou, zda tyto situace nemohou mít souvislost s objektem dnes již zaniklé rybárny stojící na břehu bývalého rybníka Žerotín, která je jasně patrná např. na archivních mapách z roku 1825.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png