Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Brno

Brno - areál bývalé továrny Vlněna (okr. Brno-město)
Ivan Čižmář – Richard Bíško – Hynek Zbranek

Zchátralý průmyslový areál továrny Vlněna patřil dlouhou dobu mezi několik brněnských brownfieldů. To se má však v následujících letech změnit, má zde totiž vyrůst komplex nových především administrativních prostor a bytových domů. Z původní zástavby zde tak zůstanou zachovány pouze dva objekty, jedním z nich je Bochnerův palác.
Že jde o místo s archeologickými nálezy, bylo patrné již z dřívějších archeologických výzkumů prováděných v blízkém okolí např. na ul. Spálená, v prostoru bývalého hotelu Metropol či při stavbě kolektoru v ul. Dornych. Na obou místech byla kromě středověkých aktivit zaznamenána také pravěká souvrství obsahující nálezy z období eneolitu, pozdní doby bronzové, doby halštatské, laténské a hradištní.
V současné době probíhá odkryv v cca 40 m široké linii podél ul. Přízova, v prostoru plánovaných budov F a G. Zde byl plošně odstraněn 1,5 m recentního terénu a dále jsou průběžně zkoumána novověká až pravěká souvrství ve vybraných polygonech čtvercové sítě.
 Nejprve jsou odkrývány náplavy říčky Ponávky obsahující novověké a středověké nálezy - tato vrstva překrývá celou plochu v mocnosti až 60 cm. Níže se pak nachází tmavá kulturní vrstva poskytující v některých polygonech větší množství keramiky z pozdní doby laténské. Nacházena je běžná keramika s ovalenými okraji robená z tuhového materiálu, časté jsou také masivní okraje
zásobnic a zlomky nádob opatřené smolným nátěrem. Další stratigraficky níže situované nepočetné zlomky keramiky je možné zatím přiřadit ke kultuře se zvoncovitými poháry.
Vzhledem k charakteristické poloze v inundačním pásmu byly odebrány vzorky pro mikromorfologii, paleobotaniku a radiokarbonové datování, které pomohou zrekonstruovat vývoj krajiny a osídlení od pleistocenního období.
V další fázi výzkumu je plánováno odstranění zbylých náplav stavební mechanizací a systematický průzkum pravěkých kulturních vrstev ve čtvercové síti, při kterém se můžeme těšit na objev dalších artefaktů a nálezových situací. Kromě toho při zemních pracích na budově H při ul. Dornych předpokládáme odkryv původního toku říčky Ponávky, který byl zatrubněn na konci 19. stol. Podél něj je pak možné očekávat větší intenzitu pravěkého osídlení.

V místě areálu zbourané Vlněny bývalo sídliště Keltů. Za dva roky tam vznikne moderní kancelářský komplex - ČT24 14.9. 2016
Keltské tábořiště v areálu Vlněny - ČT1 14.12. 2016 - Události v regionech - čas 18:26

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png