Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vřesovice

Vřesovice (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Andreas Northe a Maria Kluge, Martin-Luther Universität Halle
Martin Golec, Univerzita Palackého v Olomouci
Jaroslav Peška, Archeologické centrum v Olomouci


Od roku 2012 je jedním z objektů naší cílené badatelské činnosti vícenásobný kruhový příkopový areál únětické kultury ve Vřesovicích, okr. Prostějov, poloze „Vřesovská“. Na lokalitě je od roku 2014 prováděn řádný badatelský archeologický výzkum, a to za společné účasti hned několika institucí - oficiálním nositelem výzkumu je Ústav archeologické památkové péče Brno, hlavní terénní badatelskou silou je tým Dr. A. Northe z Martin-Luther Universität Halle, v letošním roce výrazně posílen o studenty archeologie Univerzity Palackého v Olomouci, a to v rámci jejich 3týdenní terénní praxe; na realizaci akce se spoluúčastní též Archeologické centrum v Olomouci. Klíčovým prvkem letošní sezóny byla aktuální dostupnost západní části lokality, kde její dosavadní zemědělské využití neumožňovalo v letních měsících provést terénní odkryv. Vzhledem k plánované délce výzkumu, od 15. srpna do 25. září 2016, a s ohledem na výrazný personální přínos olomoucké univerzity, byly otevřeny hned dvě výzkumné plochy.

První, o výměře 480 m2, byla cílena na nejzápadnější část příkopového areálu, a to s ohledem na hůře interpretovatelné výsledky předchozího geofyzikálního měření ovlivněného mocnými erozními vrstvami v místě již tak složité terénní archeologické situace. V souladu s očekáváním byl zachycen průběh příkopového areálu a dvě jeho přerušení; zdokumentována byla též degradace k vodoteči nejblíže situovaného příkopu způsobena zřetelnou pedogenezí. Na archeologické nálezy velmi skromné výplně archeologických situací lze bez výjimky spojit s únětickou kulturou starší doby bronzové.
Druhá plocha, s výměrou 112 m2, byla otevřena v centrální části vnitřní plochy kruhového areálu. Jejím cílem bylo blíže datovat „sídlištní objekty“ zřejmé na výstupech geofyzikální prospekce a prokázat tak či vyvrátit jejich přímou souvislost s příkopy. Z pěti jam lze hned 4 spojit s únětickou kulturou; jedna pak zůstává nedatována. Nejzajímavější je objekt č. 04/16 poskytující na dně složitější nálezovou situaci, kterou interpretujeme jako možné pozůstatky rituální aktivity - na dně ležela, mezi většími lomovými kameny a mazanicí, koncentrace asi 6 intencionálně rozbitých rekonstruovatelných keramických nádob; situace tak připomíná nález z lokality Hrádek na Znojemsku, publikovaný včetně možných vazeb na vegetativní kult Z. Čižmářem a M. Salašem, i tento náleží únětické kultuře.
V průběhu odkryvů byly selektivně odebírány výplně vybraných objektů na plavení za účelem získání makrozbytků a též „in situ“ odebrány zbytky zuhelnatělého dřeva s potenciální možností získat, vedle druhového určení dřeva, též dendrodatum. Získané terénní údaje a vyzvednutý archeologický materiál výrazně přispívají k našim poznatkům o podobě, vývoji i datování této klíčové lokality (nejen) moravské starší doby bronzové.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png