Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vřesovice

Vřesovice (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Andreas Northe a Maria Kluge, Martin-Luther Universität Halle
Martin Golec, Univerzita Palackého v Olomouci
Jaroslav Peška, Archeologické centrum v Olomouci


Od roku 2012 je jedním z objektů naší cílené badatelské činnosti vícenásobný kruhový příkopový areál únětické kultury ve Vřesovicích, okr. Prostějov, poloze „Vřesovská“. Na lokalitě je od roku 2014 prováděn řádný badatelský archeologický výzkum, a to za společné účasti hned několika institucí - oficiálním nositelem výzkumu je Ústav archeologické památkové péče Brno, hlavní terénní badatelskou silou je tým Dr. A. Northe z Martin-Luther Universität Halle, v letošním roce výrazně posílen o studenty archeologie Univerzity Palackého v Olomouci, a to v rámci jejich 3týdenní terénní praxe; na realizaci akce se spoluúčastní též Archeologické centrum v Olomouci. Klíčovým prvkem letošní sezóny byla aktuální dostupnost západní části lokality, kde její dosavadní zemědělské využití neumožňovalo v letních měsících provést terénní odkryv. Vzhledem k plánované délce výzkumu, od 15. srpna do 25. září 2016, a s ohledem na výrazný personální přínos olomoucké univerzity, byly otevřeny hned dvě výzkumné plochy.

První, o výměře 480 m2, byla cílena na nejzápadnější část příkopového areálu, a to s ohledem na hůře interpretovatelné výsledky předchozího geofyzikálního měření ovlivněného mocnými erozními vrstvami v místě již tak složité terénní archeologické situace. V souladu s očekáváním byl zachycen průběh příkopového areálu a dvě jeho přerušení; zdokumentována byla též degradace k vodoteči nejblíže situovaného příkopu způsobena zřetelnou pedogenezí. Na archeologické nálezy velmi skromné výplně archeologických situací lze bez výjimky spojit s únětickou kulturou starší doby bronzové.
Druhá plocha, s výměrou 112 m2, byla otevřena v centrální části vnitřní plochy kruhového areálu. Jejím cílem bylo blíže datovat „sídlištní objekty“ zřejmé na výstupech geofyzikální prospekce a prokázat tak či vyvrátit jejich přímou souvislost s příkopy. Z pěti jam lze hned 4 spojit s únětickou kulturou; jedna pak zůstává nedatována. Nejzajímavější je objekt č. 04/16 poskytující na dně složitější nálezovou situaci, kterou interpretujeme jako možné pozůstatky rituální aktivity - na dně ležela, mezi většími lomovými kameny a mazanicí, koncentrace asi 6 intencionálně rozbitých rekonstruovatelných keramických nádob; situace tak připomíná nález z lokality Hrádek na Znojemsku, publikovaný včetně možných vazeb na vegetativní kult Z. Čižmářem a M. Salašem, i tento náleží únětické kultuře.
V průběhu odkryvů byly selektivně odebírány výplně vybraných objektů na plavení za účelem získání makrozbytků a též „in situ“ odebrány zbytky zuhelnatělého dřeva s potenciální možností získat, vedle druhového určení dřeva, též dendrodatum. Získané terénní údaje a vyzvednutý archeologický materiál výrazně přispívají k našim poznatkům o podobě, vývoji i datování této klíčové lokality (nejen) moravské starší doby bronzové.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png