Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Skalka

Skalka (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

Ve dnech 6. až 9. prosince 2016 proběhl drobný záchranný archeologický výzkum vyvolaný prodloužením vodovodu v obci Skalka, okr. Prostějov. Liniový výkop určený pro pokládku vodovodního potrubí protnul v poloze s pomístním názvem „Za mlýnem“ zásypy tří archeologických objektů raně středověkého stáří. U nejvýraznějšího z nich bylo přistoupeno k plošnému odkryvu. Jednalo se o zemnici s půdorysem obdélníka se zaoblenými rohy s rozměry cca 3,40 x 2,90 m a hloubce 1 m pod úrovní současného terénu, orientovanou svými osami ve směru hlavních světových stran. V jejím JZ rohu bylo rovné dno se zjevně udusanou podlahou porušeno jámou pro ukotvení mohutnějšího dřevěného sloupu z nadzemní konstrukce a přibližně ve středu pak mělkou oválnou zahloubeninou související snad s otopným zařízením umístěným v polokruhovém laloku vybíhajícím ze západní stěny, z něhož se dochovalo nejen schodovité zterasování sprašového podloží, ale zejména kamenné ště
tování obdélné plochy o rozměrech 80 x 50 cm. Charakteristický kyprý až popelovitý zásyp šedohnědé barvy s množstvím často přepálených kamenů poskytl početnou kolekci keramiky datovatelné do pokročilé mladší doby hradištní - předběžně tento nálezový soubor klademe k polovině 12. století. Z nekeramických předmětů byly získány zvířecí kosti, kamenné brousky, železné hřeby a zlomky stavebních kování, část olověné hřivny, plochý olověný kotouček s otvorem a zejména dva kostěné artefakty označované jako tzv. „brusle“. Zjištěné terénní situace nepochybně souvisejí s původní osadou Skalička, k níž se váže první zpráva z roku 1360, a to ve spojitosti s vladykou Bohudarem z Rakodav. Dnešní obec Skalka, původně Skalička, pak Streruvice i Hvězdov, byla v 16. století zvláštním statkem, zpustla za třicetileté války a byla obnovena parcelací pivínského dvora až v roce 1785. Výsledky realizovaného terénního odkryvu na dosud neregistrované lokalitě bezpečně prokazují skutečnost, že historie této středomoravské lázeňské obce nejméně o dvě století předchází nejstarší dochované písemné zmínce.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png