Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Skalka

Skalka (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

Ve dnech 6. až 9. prosince 2016 proběhl drobný záchranný archeologický výzkum vyvolaný prodloužením vodovodu v obci Skalka, okr. Prostějov. Liniový výkop určený pro pokládku vodovodního potrubí protnul v poloze s pomístním názvem „Za mlýnem“ zásypy tří archeologických objektů raně středověkého stáří. U nejvýraznějšího z nich bylo přistoupeno k plošnému odkryvu. Jednalo se o zemnici s půdorysem obdélníka se zaoblenými rohy s rozměry cca 3,40 x 2,90 m a hloubce 1 m pod úrovní současného terénu, orientovanou svými osami ve směru hlavních světových stran. V jejím JZ rohu bylo rovné dno se zjevně udusanou podlahou porušeno jámou pro ukotvení mohutnějšího dřevěného sloupu z nadzemní konstrukce a přibližně ve středu pak mělkou oválnou zahloubeninou související snad s otopným zařízením umístěným v polokruhovém laloku vybíhajícím ze západní stěny, z něhož se dochovalo nejen schodovité zterasování sprašového podloží, ale zejména kamenné ště
tování obdélné plochy o rozměrech 80 x 50 cm. Charakteristický kyprý až popelovitý zásyp šedohnědé barvy s množstvím často přepálených kamenů poskytl početnou kolekci keramiky datovatelné do pokročilé mladší doby hradištní - předběžně tento nálezový soubor klademe k polovině 12. století. Z nekeramických předmětů byly získány zvířecí kosti, kamenné brousky, železné hřeby a zlomky stavebních kování, část olověné hřivny, plochý olověný kotouček s otvorem a zejména dva kostěné artefakty označované jako tzv. „brusle“. Zjištěné terénní situace nepochybně souvisejí s původní osadou Skalička, k níž se váže první zpráva z roku 1360, a to ve spojitosti s vladykou Bohudarem z Rakodav. Dnešní obec Skalka, původně Skalička, pak Streruvice i Hvězdov, byla v 16. století zvláštním statkem, zpustla za třicetileté války a byla obnovena parcelací pivínského dvora až v roce 1785. Výsledky realizovaného terénního odkryvu na dosud neregistrované lokalitě bezpečně prokazují skutečnost, že historie této středomoravské lázeňské obce nejméně o dvě století předchází nejstarší dochované písemné zmínce.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

Dobromilice

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení...
více...

Bílovice nad Svitavou

Na výzkumy v Dešově a Budíkovicích navázaly v rychlém sledu v rozmezí necelého týdne náhodné nálezy tří dalších válečných hrobů německých vojáků, tentokrát v těsné blízkosti Brna: v Soběšicích, Říčanech a Bílovicích nad Svitavou...
více...

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png