Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Skalka

Skalka (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

Ve dnech 6. až 9. prosince 2016 proběhl drobný záchranný archeologický výzkum vyvolaný prodloužením vodovodu v obci Skalka, okr. Prostějov. Liniový výkop určený pro pokládku vodovodního potrubí protnul v poloze s pomístním názvem „Za mlýnem“ zásypy tří archeologických objektů raně středověkého stáří. U nejvýraznějšího z nich bylo přistoupeno k plošnému odkryvu. Jednalo se o zemnici s půdorysem obdélníka se zaoblenými rohy s rozměry cca 3,40 x 2,90 m a hloubce 1 m pod úrovní současného terénu, orientovanou svými osami ve směru hlavních světových stran. V jejím JZ rohu bylo rovné dno se zjevně udusanou podlahou porušeno jámou pro ukotvení mohutnějšího dřevěného sloupu z nadzemní konstrukce a přibližně ve středu pak mělkou oválnou zahloubeninou související snad s otopným zařízením umístěným v polokruhovém laloku vybíhajícím ze západní stěny, z něhož se dochovalo nejen schodovité zterasování sprašového podloží, ale zejména kamenné ště
tování obdélné plochy o rozměrech 80 x 50 cm. Charakteristický kyprý až popelovitý zásyp šedohnědé barvy s množstvím často přepálených kamenů poskytl početnou kolekci keramiky datovatelné do pokročilé mladší doby hradištní - předběžně tento nálezový soubor klademe k polovině 12. století. Z nekeramických předmětů byly získány zvířecí kosti, kamenné brousky, železné hřeby a zlomky stavebních kování, část olověné hřivny, plochý olověný kotouček s otvorem a zejména dva kostěné artefakty označované jako tzv. „brusle“. Zjištěné terénní situace nepochybně souvisejí s původní osadou Skalička, k níž se váže první zpráva z roku 1360, a to ve spojitosti s vladykou Bohudarem z Rakodav. Dnešní obec Skalka, původně Skalička, pak Streruvice i Hvězdov, byla v 16. století zvláštním statkem, zpustla za třicetileté války a byla obnovena parcelací pivínského dvora až v roce 1785. Výsledky realizovaného terénního odkryvu na dosud neregistrované lokalitě bezpečně prokazují skutečnost, že historie této středomoravské lázeňské obce nejméně o dvě století předchází nejstarší dochované písemné zmínce.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png