Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dobromilice

Dobromilice (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení. S ohledem na geografickou polohu byla však nejprve svou politickou správou příslušná k okresnímu hejtmanství v Kroměříži a od roku 1877 v Přerově jako obec soudního okresu kojetínského; k Prostějovu spadají Dobromilice až od správní reorganizace v roce 1960. Díky této skutečnosti povětšinou náhodně získávané archeologické památky z území takříkajíc „na pomezí“ (tj. z Němčic nad Hanou a širšího okolí) obohacovaly sbírky hned několika muzeí, a to zejména v Přerově, méně pak v Prostějově nebo Kroměříži. O jejich záchranu se zasloužili zejména amatérští badatelé počátku 20. století, jmenovitě A. Telička, H. Hostinek a J. F. Slovák, kteří ve svých sbírkách uchovali například zlomky nádob kultury s lineární keramikou pocházející z bývalé dobromilické cihelny nad pivovarskými sklepy, obsah kostrového hrobu únětické kultury starší doby bronzové z polohy „Padělky“ nebo nedaleko obce vyoranou stříbrnou minci římského císaře Elagabala z roku 221. Charakter náhodného nálezu má i ojedinělý paleolitický nástroj - vavřínový list z medově hnědého rohovce, publikovaný B. Klímou v roce 1954 na stránkách Archeologických rozhledů. Je tak až s podivem, že k prvnímu řádnému archeologickému výzkumu na území obce Dobromilice, okr. Prostějov, došlo v době zcela nedávné...
Ve dnech 17. března až 29. dubna 2017 byl, v návaznosti na zemní práce související s budováním technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu 9.ti rodinných domů v poloze „Na šenkýřce“, realizován prostějovským pracovištěm Ústavu archeologické památkové péče Brno záchranný archeologický výzkum, díky kterému bylo odkryto a zdokumentováno 11 sídlištních objektů zastupujících hned tři různá období. Nejstarší získané nálezy reprezentují mladší dobu kamennou a prokazují již dříve zmíněné osídlení prostoru nejstaršími moravskými zemědělci, lidem s keramikou lineární. Následují zásobní jámy se zlomky nádob, ale i kamenných a kostěných předmětů, které spojujeme se starším stupněm únětické kultury, a tedy s vlastními počátky doby bronzové. V chronologickém pořadí nejmladšími jsou dvě objemné zásobní jámy - „obilná sila“ raně středověkého stáří, které doplňuje žlabovitý sídlištní objekt, z jehož výplně pochází hned dně částečně rekonstruovatelné keramické nádoby s dekorem příznačným pro velkomoravské období (9. až polovina 10. století); v tomto kontextu zcela netradičním nálezem je nástroj vybroušený z říčního valounu do podoby velmi blízké slovanským železným sekerám. Svým rozsahem spíše menší archeologický výzkum tak přinesl velmi cenné informace o osídlení této části Prostějovska - nově zjištěná osada Slovanů střední doby hradištní je pak důležitým poznatkem k problematice vlastních počátků dnešní obce Dobromilice, která je v písemných pramenech poprvé uvedena až v roce 1280 (v podobě „de Dobromilicz“, CDM IV, 174).

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png