Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dobromilice

Dobromilice (okr. Prostějov)
Pavel Fojtík

Středomoravská obec Dobromilice je nedílnou součástí tzv. „staré sídelní oblasti“, kterou provází nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení. S ohledem na geografickou polohu byla však nejprve svou politickou správou příslušná k okresnímu hejtmanství v Kroměříži a od roku 1877 v Přerově jako obec soudního okresu kojetínského; k Prostějovu spadají Dobromilice až od správní reorganizace v roce 1960. Díky této skutečnosti povětšinou náhodně získávané archeologické památky z území takříkajíc „na pomezí“ (tj. z Němčic nad Hanou a širšího okolí) obohacovaly sbírky hned několika muzeí, a to zejména v Přerově, méně pak v Prostějově nebo Kroměříži. O jejich záchranu se zasloužili zejména amatérští badatelé počátku 20. století, jmenovitě A. Telička, H. Hostinek a J. F. Slovák, kteří ve svých sbírkách uchovali například zlomky nádob kultury s lineární keramikou pocházející z bývalé dobromilické cihelny nad pivovarskými sklepy, obsah kostrového hrobu únětické kultury starší doby bronzové z polohy „Padělky“ nebo nedaleko obce vyoranou stříbrnou minci římského císaře Elagabala z roku 221. Charakter náhodného nálezu má i ojedinělý paleolitický nástroj - vavřínový list z medově hnědého rohovce, publikovaný B. Klímou v roce 1954 na stránkách Archeologických rozhledů. Je tak až s podivem, že k prvnímu řádnému archeologickému výzkumu na území obce Dobromilice, okr. Prostějov, došlo v době zcela nedávné...
Ve dnech 17. března až 29. dubna 2017 byl, v návaznosti na zemní práce související s budováním technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu 9.ti rodinných domů v poloze „Na šenkýřce“, realizován prostějovským pracovištěm Ústavu archeologické památkové péče Brno záchranný archeologický výzkum, díky kterému bylo odkryto a zdokumentováno 11 sídlištních objektů zastupujících hned tři různá období. Nejstarší získané nálezy reprezentují mladší dobu kamennou a prokazují již dříve zmíněné osídlení prostoru nejstaršími moravskými zemědělci, lidem s keramikou lineární. Následují zásobní jámy se zlomky nádob, ale i kamenných a kostěných předmětů, které spojujeme se starším stupněm únětické kultury, a tedy s vlastními počátky doby bronzové. V chronologickém pořadí nejmladšími jsou dvě objemné zásobní jámy - „obilná sila“ raně středověkého stáří, které doplňuje žlabovitý sídlištní objekt, z jehož výplně pochází hned dně částečně rekonstruovatelné keramické nádoby s dekorem příznačným pro velkomoravské období (9. až polovina 10. století); v tomto kontextu zcela netradičním nálezem je nástroj vybroušený z říčního valounu do podoby velmi blízké slovanským železným sekerám. Svým rozsahem spíše menší archeologický výzkum tak přinesl velmi cenné informace o osídlení této části Prostějovska - nově zjištěná osada Slovanů střední doby hradištní je pak důležitým poznatkem k problematice vlastních počátků dnešní obce Dobromilice, která je v písemných pramenech poprvé uvedena až v roce 1280 (v podobě „de Dobromilicz“, CDM IV, 174).

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png