Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > OLŠANY U PROSTĚJOVA

OLŠANY U PROSTĚJOVA (okr. Prostějov)
Zlatniska – přístavba skladovací haly (P. Fojtík, č. akce 205/15)

V roce 2015 proběhla v pořadí již sedmá etapa záchranného archeologického výzkumu souvisejícího s postupným rozšiřováním průmyslového areálu společnosti Mürdter-Dvořák. Ten se nachází při severovýchodním okraji polohy „Zlatniska“, jejíž bohaté pravěké osídlení je zmiňováno v archeologické literatuře již na počátku 20. století a dnes ji lze považovat za jednu z nejšíře archeologicky poznaných lokalit v této části regionu Prostějovska. Aktuálně realizované stavební práce tak zasáhly nejen okrajovou část sídliště kultury zvoncovitých pohárů, ale především řadové kostrové pohřebiště Slovanů mladší doby hradištní. Celkem bylo odkryto, prozkoumáno a zdokumentováno 22 hrobů, které vedle zpravidla velmi dobře dochovaných lidských skeletů poskytly též zajímavou kolekci předmětů hmotné kultury 11. století. Běžnému spektru nálezů, jakými jsou zde zejména bronzové či stříbrné/stříbrem plátované esovité záušnice nebo železné nožíky, se vymyká nejen bohatě zdobená keramická lahvovitá nádoba, ale i velký karneolový korál, který je přímým dokladem dálkových obchodních kontaktů dosahujících až dnešního indického Kašmíru. Zcela zvláštní zmínky zasluhuje „řetízek“ sestavený z esovitých záušnic střídajících se s bronzovými náušnicemi, jejichž dolní oblouk je opletený spirálovitými drátky - tyto jsou v českých zemích patrně zcela ojedinělé; nalézáme je však nejen v Karpatské kotlině (bělobrdská kultura), ale i na Balkáně (karantánská kultura) nebo na území dnešního Řecka (tj. v prostředí byzantském, kde je též spatřován jejich původ). Odkryv pohřebiště, časově cca o půl století předcházejícího první písemnou zmínku o obci (r. 1141), probíhal ve spolupráci s týmem antropologů z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a provázel jej tak kupříkladu i sterilní odběr vzorků určených k podrobnějšímu genetickému zkoumání zdejší raně středověké populace.

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png