Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > BRNO-TRNITÁ

BRNO-TRNITÁ (okr. Brno-město)
Areál Vlněny – CTP Invest, budovy F a G (I. Čižmář – R. Bíško – H. Zbranek, č. akce 670/16)

Od listopadu 2016 probíhá záchranný archeologický výzkum ve spolupráci se společností Archaia Brno, o.p.s. v areálu dnes již zbořené továrny Vlněna. Odkryv v cca 40 m široké linii podél ul. Přízova byl prováděn za účelem plánované stavby administrativních budov F, G. V prostoru budov bylo plošně odstraněno 1,5 m recentního terénu na úroveň novověkých náplav, pod nimiž se nacházela až 60 cm mocná tmavá vrstva obsahující nevelké množství úlomků pravěké keramiky. Výzkum byl prováděn ve čtvercové síti 5x5 m, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená koncentrace keramického materiálu se nacházela v jižní části plochy. Kromě ojedinělých zlomků jiných kultur (eneolit, doba bronzová?) se zde podařilo najít větší množství keramiky z pozdní doby laténské. Jedná se o běžnou keramiku s ovalenými okraji, která je robená z tuhového materiálu, časté jsou také masivní okraje zásobnic a zlomky nádob opatřené smolným nátěrem. Přes veškeré úsilí byl detektorem kovů na lokalitě získán pouze jediný kovový nález z doby laténské, a to součást bronzového opasku. Zajímavostí zůstává, že kromě několika zvýšených koncentrací mazanice se v kulturní vrstvě nepodařilo zachytit žádné zahloubené objekty, a to ani přes opakované čištění vykopaných úrovní čtverců. Zřejmě se jedná o splachy z nedalekého sídliště, jehož část mohla být před několika lety prozkoumána při ulicích Dornych, Mlýnská a Spálená.
Nad pravěkou kulturní vrstvou se nacházely náplavy zahrnující zlomky keramiky novověkého stáří, ojediněle pak i středověké střepy. Podařilo se odkrýt několik studní/jímek datovaných do období 18. – 19. stol., přičemž některé byly funkční až do nedávna, o čemž svědčí nález munice z 2. světové války v zásypu studny.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png