Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > BRNO-TRNITÁ

BRNO-TRNITÁ (okr. Brno-město)
Areál Vlněny – CTP Invest, budovy F a G (I. Čižmář – R. Bíško – H. Zbranek, č. akce 670/16)

Od listopadu 2016 probíhá záchranný archeologický výzkum ve spolupráci se společností Archaia Brno, o.p.s. v areálu dnes již zbořené továrny Vlněna. Odkryv v cca 40 m široké linii podél ul. Přízova byl prováděn za účelem plánované stavby administrativních budov F, G. V prostoru budov bylo plošně odstraněno 1,5 m recentního terénu na úroveň novověkých náplav, pod nimiž se nacházela až 60 cm mocná tmavá vrstva obsahující nevelké množství úlomků pravěké keramiky. Výzkum byl prováděn ve čtvercové síti 5x5 m, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená koncentrace keramického materiálu se nacházela v jižní části plochy. Kromě ojedinělých zlomků jiných kultur (eneolit, doba bronzová?) se zde podařilo najít větší množství keramiky z pozdní doby laténské. Jedná se o běžnou keramiku s ovalenými okraji, která je robená z tuhového materiálu, časté jsou také masivní okraje zásobnic a zlomky nádob opatřené smolným nátěrem. Přes veškeré úsilí byl detektorem kovů na lokalitě získán pouze jediný kovový nález z doby laténské, a to součást bronzového opasku. Zajímavostí zůstává, že kromě několika zvýšených koncentrací mazanice se v kulturní vrstvě nepodařilo zachytit žádné zahloubené objekty, a to ani přes opakované čištění vykopaných úrovní čtverců. Zřejmě se jedná o splachy z nedalekého sídliště, jehož část mohla být před několika lety prozkoumána při ulicích Dornych, Mlýnská a Spálená.
Nad pravěkou kulturní vrstvou se nacházely náplavy zahrnující zlomky keramiky novověkého stáří, ojediněle pak i středověké střepy. Podařilo se odkrýt několik studní/jímek datovaných do období 18. – 19. stol., přičemž některé byly funkční až do nedávna, o čemž svědčí nález munice z 2. světové války v zásypu studny.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png