Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > HULÍN-ZÁHLINICE

HULÍN-ZÁHLINICE (okr. Kroměříž)
Skopalíkovo – stavba RD (M. Popelka, č. akce 21/16)

Parcela č. 1728. Při záchranném výzkumu byly prozkoumány téměř tři desítky archeologických objektů. Počátek zemních prací při skrývce nadložních vrstev na ploše příjezdové komunikace v délce cca 40 m nenaplnil očekávání o výrazné hustotě zdejšího osídlení (z minulosti je z této polohy známo osídlení z mladší až pozdní doby kamenné, pohřebiště mladší doby bronzové a vesnice náležející období historických Keltů). Větší množství zahloubených objektů se pak projevilo v ploše vlastní stavby RD. Veškeré objekty byly standardního sídlištního charakteru a ve své většině náležely době laténské. Přesnější dataci umožnil výzkum zahloubené chaty K505, jejíž výplň kromě výrazného keramického materiálu obsahovala také charakteristické drobné kovové předměty, které v kombinaci s keramickým materiálem umožňují datovat toto obydlí se dvěma kůlovými jámami v kratších stranách do stupně LTC1. Další objekty lze interpretovat jako zásobní jámy, běžné sídlištní objekty a kůlové jámy, které pravděpodobně tvořily součást nadzemní struktury, nicméně žádný celý půdorys nebyl zachycen. Naprosto jedinečnou záležitostí byl však objekt K508 – jednalo se o mělký ohrazující žlábek, prozkoumaný v celkové délce cca 23 m, který v sobě uzavíral prakticky veškeré sídlištní objekty (vyjma třech objektů na příjezdové komunikaci, objektu K503 a chaty K505). Orientace tohoto ohrazení ve tvaru obdélníku se zaoblenými rohy je naprosto shodná s orientací prozkoumané laténské chaty K505 a je velice pravděpodobné, že se jednalo o jakýsi hospodářský areál, který k tomuto objektu náležel. Vstup do areálu se nacházel ve středu východní strany, kde je ohrazení přerušeno. Další archeologickou komponentu, která dosud v tomto prostoru nebyla zastoupena, reprezentuje zahloubená chata z doby římské, jejíž výplň poskytla materiál charakteristický pro přelom stupňů B2/C1, včetně zlomku římsko-provinciální červeně malované keramiky. Jako intruze se v jednom objektu vyskytl také úštěp, náležející pravděpodobně neolitickému období, povrchovým sběrem a detektorovou prospekcí v ploše stavby pak byly doloženy aktivity z doby bronzové (bronzová šipka) a středověku (drobný soubor keramiky). Závěrečné shrnutí lze uzavřít zmínkou o nálezu unikátní bronzové spony, zdobené v „čistém“ laténském slohu, ke které se nepodařilo na území naší republiky ani v okolních zemích doposud najít odpovídající analogii. Záchranným výzkumem při stavbě RD bylo výrazným způsobem doplněno naše poznání o struktuře a urbanistickém osídlení nížinných neopevněných sídlišť doby laténské, byla rozpoznána nová komponenta zdejšího osídlení ve formě germánské chaty a současně byly potvrzeny i aktivity z období neolitu, doby bronzové a středověku, což plně koresponduje s doposud známými informacemi o trati „Skopalíkovo“.

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

Tišnov

V červnu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově před plánovanou výstavbou bytového domu na jihovýchodním konci ulice Dlouhá...
více...

Keltové 2017

Ústav archeologické památkové péče se po delší době ujal opět organizace konference Doba laténská ve střední Evropě, která se uskutečnila ve spolupráci s Československou skupinou pro dobu železnou v květnu 2017...
více...

Josefov

Stejně jako v minulém roce jsme se podíleli na workshopu středověkého železářství a doprovodných řemesel ve střední části Moravského krasu na Staré huti v Josefově u Adamova (okr. Blansko)...
více...

 

ustav_layout_20[1].png