Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Brno - Trnitá

Brno-Trnitá - Areál bývalé Vlněny
Ivan Čižmář

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části. V první se nacházely splachové vrstvy s nálezy pravěké keramiky (kopáno ve čtvercové síti), druhá část pak zahrnovala zaniklé říční koryto (patrně rameno řeky Svratky), ve kterém se podařilo prozkoumat téměř 70 m délky Svrateckého náhonu až na zpevněné dno z počátku 16. stol. Současně byla také odkryta přilehlá dřevěná konstrukce neznámého účelu rovněž z počátku 16. stol., která souvisí s nejstarší z dosud zachycených úprav koryta tvořenou soustavou dřevěných kůlů zpevňujících břehy náhonu. Dále byly odkryty přilehlé dřevěné konstrukce z počátku 18. stol. související patrně s výrobními aktivitami, k nimž se váže další fáze regulace náhonu (dřevěné desky s trámy). Mezi 1/4 18. stol. a přelomem 18-19 stol. zde byly zachyceny celkově čtyři fáze úpravy koryta náhonu tvořené dřevěnými svislými zahrocenými trámy a podélnými fošnami. Všechny fáze byly doloženy v ohybu náhonu, který byl nejvíce namáhán vodním tokem a musel tak být často opravován. Ve 40. letech 19. stol. dochází k přeparcelování přilehlých pozemků v souvislosti s výstavbou průmyslového areálu, jihozápadní část námi zkoumaného náhonu byla proto celkově zasypána a došlo k vyzdění a narovnání náhonu v nové trase kameno-cihelným zdivem. K definitivnímu zániku náhonu došlo stejně jako v dalších brněnských částech mimo jiné z hygienických důvodů po druhé světové válce.
Podobně jako na předchozí ploše, se v zásypu vyskytovaly velké kumulace keramiky včetně celých nádob, dále množství drobných nálezů jako jsou mince, svátostky, prstýnky, knoflíky, náprstky, části mosazných kování atp. Zajímavostí jsou také dvě lidské lebky nalezené ve vrstvách ze 17. stol. v korytě náhonu – interpretace jejich výskytu je ovšem zatím nejasná.
Ze starších archeologických situací mimo náhon je možné zmínit dva paralelní středověké liniové žlaby vymezující areál, ve kterém jsou zkoumány archeologické situace datované do 2. pol. 13. stol. Podařilo se zde mimo jiné prozkoumat několik chlebových pecí překrytých povodňovými sedimenty.
Pozůstatky regulačních úprav náhonu kladeného do 13. stol. zatím nebyly doloženy. Je možné, že vzaly za své při stavbě mladších fází náhonu, můžou se však také nacházet pod říčními sedimenty v rámci zaniklého ramene řeky mimo trasu novodobého náhonu. V budoucnu je v plánu provedení několika sondáží, situaci však komplikuje vysoká hladina spodní vody, kterou se nedaří odčerpat. Sondáže proto budou položeny až v další fázi skrývky, kdy má být plocha v okolí náhonu dále bagrována a hladina spodní vody se tak sníží.
Výzkum bude pokračovat ještě v průběhu října a dále v návaznosti na další zemní práce při rozšiřování stavební jámy.

Nové budovy v areálu Vlněny ČT1 29.9. 2017 - Události v regionech - čas 11:05

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie.
V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Tencer na tel. čísle:
605232600
nebo e-mailem:

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Troubsko

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v prostoru nově budované průmyslové zóny v Troubsku – Veselce...
více...

Šlapanice

Jako téměř každý rok, je i letošní podzim ve znamení zvýšené terénní činnosti, tentokrát navíc rozdělené do několika větších plošných odkryvů...
více...

Brno - Trnitá

Pokračující výzkum v areálu bývalé Vlněny probíhal od měsíce dubna v ploše budoucích podzemních garáží pod budovami A a B. Plocha výzkumu byla podobně jako v jarních měsících rozdělena na dvě části...
více...

Příměstský tábor 

Dne 26. 7. 2017 se uskutečnila v rámci příměstského tábora Muzea ve Šlapanicích (ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Lužánkami) naučná exkurze do údolí Říčky v Moravském krasu...
více...

Seloutky

Ve dnech 23. května až 26. června 2017 provedlo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou rodinného domu S. Trnečkové a J. Baráka v Seloutkách, okr. Prostějov...
více...

 

 

ustav_layout_20[1].png