Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Areál bývalé Zbrojovky v Brně-Zábrdovicích

Areál bývalé Zbrojovky v Brně-ZábrdovicíchAreál byl vystavěn ve 20. a 30. letech 20. století na nevyužívané ploše sloužící dříve jako pole a sady přilehlé ke klášteru v Zábrdovicích. Tyto pozemky připadly po zrušení kláštera státu a později bylo rozhodnuto o vybudování průmyslového areálu. Po odeznění slavné stoleté minulosti patří areál Zbrojovky v současné době mezi největší brněnské brownfieldy, v současnosti jej momentálně spravuje firma CPI Invest. Tato plánuje změnit areál na novou čtvrť zahrnující především plochy pro bydlení. Demoliční práce zahrnující většinu původních budov probíhají již více než rok a náš ústav je průběžně monitoruje. V nedávné době došlo v severní části areálu ke stavbě nové komunikace inženýrských sítí mimo jiné také kolem rekonstruované budovy bývalé Nářaďovny. Ačkoliv byly v celém areálu dosud zaznamenávány pouze navážky dorovnávající původní terén tvořený především náplavami souvisejícími s nedalekým tokem řeky Svitavy, v těchto místech byla odkryta písčitá duna tvořící mírnou vyvýšeninu. Plocha byla dočištěna a podařilo se zachytit více než 20 zahloubených objektů projevujících se tmavým zásypem od světlého podloží. Z velké části se jedná o mělké kruhové jámy (spodky zásobních jam k uchování obilí) nebo malé jámy po kůlech. Většinu objektů je možné datovat do rozmezí mladší až pozdní doby bronzové (cca 1300–800 př. n. l.), a to především na základě zlomků keramických nádob. V objektech se vyskytují zvířecí kosti, ojediněle také rohovcové úštěpy či zlomky drobných bronzových předmětů. Podle nevýrazného zahloubení objektů je možné předpokládat, že podstatná část původního terénu (o mocnosti více než 1 m) podlehla přirozené erozi. Tato má za následek mimo jiné také téměř úplnou absenci kůlových jam, které by mohly tvořit půdorysy nadzemních domů.
Zatím neznámou zůstává liniový objekt – příkop, který sice poskytl nevalné množství materiálu datovaného do mladší / pozdní doby bronzové, porušuje však jednu z výše uváděných kruhových jam z doby bronzové. Je možné jej tedy považovat za mladší a s okolními dosud zjištěnými doklady osídlení tak patrně chronologicky nesouvisí.
Během výzkumu se podařilo zachytit sídliště z mladší až pozdní doby bronzové. Později, v zatím blíže neurčeném období zde byl vybudován příkop. Kdysi v terénu velmi dobře zřetelná vyvýšenina (snad i ostrov) poskytovala pravěkým obyvatelům v často zaplavovaném inundačním pásu kolem meandrující řeky jedno z mála míst nabízející stabilní pevnou půdu pod nohama.
Výzkum bude pokračovat i v dalších dnech.