Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dobromilice, okr. Prostějov

Dobromilice, okr. ProstějovIlustrační snímek z místa probíhajícího výzkumuV měsících září a říjnu letošního roku proběhl v jižní části katastrálního území obce Dobromilice, okr. Prostějov, záchranný archeologických výzkum související s výstavbou polní cesty a první etapou realizace protipovodňových opatření. Plošné skrývky v místech budoucích zasakovacích příkopů poskytly hned několik cennýchDokumentace hrobu H3 kultury se šňůrovou keramikou archeologických zjištění. V poloze s pomístním názvem „Nad alejí“ bylo prokázáno dosud neregistrované sídliště únětické kultury starší doby bronzové a mohylové kultury střední doby bronzové. Ojedinělý zlomek příznačné nádoby s plošným dekorem pak svědčí též o lidské aktivitě lidu kultury zvoncovitých pohárů pozdní doby kamenné. Terénní archeologické situace se však neomezily pouze na stopy pravěkých sídlišť, ale poskytly i doklady funerálních aktivit. V prvním případě se jedná o dvojici kostrových hrobů bez výbavy, které svým charakterem připomínají dosud jen poměrně nečetné a donedávna zcela neznámé příklady pohřbů v natažené poloze z období kultury nálevkovitých pohárů (tj. starého eneolitu; blíže viz Šmíd et. al. 2021); jejich stáří by mělo prozradit realizované radiokarbonové datování. Časové určení dalšího z odkrytých hrobů nám již nečiní žádných potíží. Jedná se o osamocený hrob kultury s keramikou šňůrovou (tj. ze závěru pozdní doby kamenné), který však neunikl pozornosti již hluboko v pravěku. Sekundárně otevřená prostornáDvojice nedatovaných kostrových hrobů Nedatovaný kostrový hrob H1kvadratická jáma obsahovala „in situ“ pouze hrnec, spodní část hrncovité nádoby, kančí kel a zajímavý předmět, snad pásovou záponu, vyrobenou z parohu. V zásypu byly sledovány rozmetané zbytky lidských kostí a především trosky dalších nádob (amfory s vhloubenou výzdobou a nejméně jednoho poháru s dekorem provedeným pomocí otisků šňůry). Nálezová situace tak svědčí pro solitérní, patrně mužský, kostrový hrob záměrně situovaný na místě poskytujícím dostatečný rozhled do okolní krajiny a jistě nenáhodně zřetelně opticky komunikujícím s dominantním geomorfologickým útvarem - Předinou u Dobrochova, z jejichž „vrcholových partií“ registrujeme pravděpodobný hrob kultury se šňůrovou keramikou, původně zřejmě umístěný pod mohylovým násypem (Šebela 1999, 49, Pl. 13:5-6, Pl. 186:7a-b, 10a-b). Podobné funerální památky této doby patrně nebyly do krajiny umisťovány náhodně, ale dodržovaly předem stanovená prostorová schémata směřující k vzájemné dohlednosti motivované snad snahou o vizuální kontrolu nad „krajinou předků“ (k prostorovým analýzám blíže viz Fojtík – Peška – Přichystal 2020, 146-148). Hliník mohylové kultury

 

Literatura:

Fojtík, P. – Peška, J. – Přichystal, A. 2020: Solitérní mužský hrob kultury se šňůrovou keramikou ze Smržic na Prostějovsku. Pravěk NŘ 28, 2020, 135‒166, Brno.

Šebela, L. 1999: The Corded Ware Culture in Moravia and the adjacent Part of Silesia (Catalogue). Fontes Archaeologiae Moravicae XXVIII. Brno.

Šmíd, M. – Lečbych, M. – Šmerda, J. – Kala, J. – Limburský, P. 2021: Sídliště a pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů v Dambořicích, okr. Hodonín. Příspěvek k poznání pohřebišť s pohřby v natažené poloze. Archeologické rozhledy 73, 2021, 3–47, Praha (doi:10.35686/AR.2021.1).