Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kralice na Hané (okr. Prostějov)

Kralice na Hané (okr. Prostějov)V měsíci září 2020 proběhl záchranný archeologický výzkum související s přístavbou výrobního areálu společnosti Žaluzie NEVA v průmyslové zóně města Prostějova. Skrývkou dotčená plocha byla tvořena „ostrůvkem“ nedotčeného terénu obklopeného souvisle archeologicky prozkoumaným územím, což doložilo i zachycení konstrukčních vrstev okolních staveb, které místo vymezují ve směru od severu, jihu a východu. Ve směru od západu, v těsném sousedství s novostavbou areálu společnosti MB Tool, byl lokalizován ostře ohraničený výběžek podloží tvořeného povodňovými hlínami – tento poskytl sídlištní jámu s nálezy kultury s lineární keramikou a zároveň tím vymezil vlastní východní okraj rozsáhlého neolitického sídliště rozloženého v prostoru „Kralického háje“. Na zbývající ploše nebylo skrývkou dosaženo podloží a archeologický výzkum zde byl realizován především formou detektorové prospekce a sondáže. V blízkosti objektu lakovny se podařilo rozpoznat skupinu sloupových jam datovaných keramikou do období vrcholného středověku a korespondujících tak s existencí dnes zaniklé osady Rakousky, která zde počátkem 16. století ustoupila systematickému budování rybníků. Položené sondy doložily postupnou svažitost podloží klesajícího pod splachové vrstvy (obsahující archeologický materiál z období kultury s lineární keramikou, kultury s moravskou malovanou keramikou, středověku i novověku) a následně i do koryta meandrující vodoteče či hrany zmíněného rybníka. Cenný nález přinesl průzkum plochy pomocí detektoru kovů, kterým byla mj. získána bronzová jehlice (mladší derivát jehlice s vázičkovitou hlavicí) náležející do období pozdní doby bronzové. Ta je doposud vůbec prvním takto datovaným předmětem z prostoru nebývale intenzivně osídleného a archeologicky velmi uceleně poznaného území „Kralického háje“.