Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Kuřim (okr. Brno-venkov)

Kuřim (okr. Brno-venkov)V březnu a dubnu proběhl záchranný archeologický výzkum v poloze „Záhoří“ v katastru města Kuřim, který byl vyvolán první etapou výstavby plánovaného rozsáhlého obytného souboru. Odkryto a prozkoumáno bylo celkem 121 zahloubených objektů.

Nejstarší z nich reprezentují pozůstatky osady nositelů kultury se zvoncovitými poháry z pozdní doby kamenné (cca 2500-2200 př. n. l.). Tyto objekty byly řídce roztroušeny téměř po celém řešeném prostoru. Početně mezi nimi převažovaly běžné sídlištní jámy bez možnosti bližší funkční interpretace a kůlové jámy, v nichž byly ukotveny nosné prvky nadzemních staveb (domů, ohrad). Odkryto bylo také několik krátkých a hlubokých žlabů nejasného účelu a jedna plošně rozsáhlá nepravidelná jáma, která vznikla jako nezáměrný důsledek víceúčelové těžby hlíny. Mimořádným objevem je příkop, jehož krátký úsek probíhal přes severovýchodní roh zkoumané plochy a zřejmě chránil mimo ležící centrální (?) část osady. Tento příkop měl v úrovni skrývky šířku přesahující 2 m a postupně se směrem dolů

 zužoval až do špice v hloubce necelých 2 m. Pouze v oblém zalomení trasy byl mělčí a s plochým dnem, což by mohlo souviset s eventuálním vstupem do ohrazeného areálu. V zásypu příkopu byl mimo jiné nalezen silicitový hrot šípu.

Uvedené komponentě s největší pravděpodobností patří i kostrový pohřeb, který byly uložen v mělké hrobové jámě při východním okraji plochy a značně poškozen při skrývce.

Druhá etapa osídlení lokality spadá do mladší doby železné (cca 400 př. n. l. - 0), kdy se na našem území vyskytuje první historicky známé etnikum – Keltové. V severozápadní třetině plochy bylo odkryto celkem 9 základů jejich chat obdélníkového až oválného půdorysu s podlahou částečně zapuštěnou 

pod úroveň terénu a s nosnou kůlovou konstrukcí. Kromě zlomků keramických nádob vyráběných již za pomoci hrnčířského kruhu se z výplní těchto chat podařilo zachránit i zlomky kovových předmětů (bronzový závěsek, bronzový řetízek snad z opasku, části železných spon ke spínání oděvu) či kamenných nástrojů (brousky).

V novověku probíhala napříč zájmovou plochou ve směru od západu k východu nezpevněná komunikace, jejíž jižní hranu kopíruje stávající vodovod. Zakreslena je již na II. vojenském mapování ze 2. čtvrtiny 19. století. S touto cestou souvisí nejspíše několik novověkých výkopů, zaznamenaných v jejím bezprostředním okolí. V jednom z nich se zachovala spodní část patrně pamětního (smírčího?) kamene.

Pomineme-li recentní zásahy, pak nejmladší objekty na dotčené ploše zastupovaly dva krátery po výbuchu bomb, které byly zřejmě svrženy při bombardování nedaleké kuřimské Zbrojovky v závěru druhé světové války.