Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Mořice (okr. Prostějov)

Mořice (okr. Prostějov)V měsíci únoru ohlásil pan Ivo Chytil z Vrchoslavic náhodný nález několika částí bronzového bohatě zdobeného nánožníku, které našel při procházce s detektorem kovů na poli nacházejícím se západně od obce Mořice. Jde o mírný, severně orientovaný svah sklánějící se pozvolna k toku říčky Hané. Přibližně uprostřed pole je patrná terénní vlna, kde je při hluboké orbě zasahováno do původního podloží, což se projevuje výrazněji světlejší půdou oproti okolí. Charakter nálezu dovoluje domněnku, že mohlo jít o narušený mělce zahloubený kostrový hrob), proto byla pracovníky ÚAPP Brno provedena ověřovací prospekce v místě nálezu. Při této akci realizované ve spolupráci s dlouhodobými spolupracovníky s detektory bylo nalezeno více než deset dalších zlomků, pocházejících ze zmíněného plasticky zdobeného nánožníku a nedaleko západním směrem od místa nálezu se pak podařilo zajistit další předměty, signalizující přítomnost sídlištní komponenty doby laténské. Samotný hrob se však najít nepodařilo.

Bronzový nánožník sestávající se z bohatě zdobených dutých polokoulí tvořil součást ženské šperkové garnitury a byl nošen zpravidla v párech. Po laboratorním ošetření fragmentů se zjistilo, že skutečně jde o dva kusy masivních plasticky zdobených nánožníků. Nalezené artefakty nebylo zatím možné rekonstruovat do výsledné podoby nánožníku, při případném umístění v expozici toho však bude možné docílit s použitím vhodně tvarované podpěry (korpusu, na který budou dochované části nasazeny).

Každý fragment nánožníku byl přesně zaměřen přístrojem GPS s externím přijímačem a následně vynesen do celkového plánu. Zde se zřetelně projevila koncentrace nálezů (pás orientovaný ve směru východ-západ, shodně se směrem provádění orby), díky které bylo možné blíže lokalizovat případný hrob.

Jelikož bylo v měsíci září pole ve stavu vhodném pro provedení ověřovacího výzkumu, byla uprostřed vytyčené koncentrace po dohodě s obhospodařovatelem pole p. Šebestou provedena kopaná sondáž za účelem zachycení rozrušeného hrobu. Sondáží bylo zjištěno, že v hloubce cca 0,4 m pod stávajícím terénem se nachází geologické sprašové podloží. V něm bylo identifikováno několik archeologických situací (sídlištních objektů) datovaných do pravěku, které byly ovzorkovány a půdorysně zdokumentovány. Mezi nimi byla odkryta obdélná jáma se zaoblenými rohy, orientovaná ve směru sever – jih, se světlejším zásypem lišícím se výrazně od ostatních objektů. Zásyp a parametry objektu naznačovaly kostrový hrob, bylo tedy přistoupeno k jeho exkavaci. V hloubce cca 0,8 m od úrovně podloží bylo skutečně dosaženo kostry, která byla uložena na zádech ve směru sever – jih, lebkou k severu. Na levém předloktí se nacházel jednoduchý bronzový náramek, na pravé pažní kosti železný nápažník. V oblasti torza trupu pak byl zjištěn železný fragment, který bude teprve podroben konzervaci, zatím tedy není jasné, zda jde o zbytky spony nebo např. železného opasku.

Špatně dochované kosterní pozůstatky náleží staršímu jedinci mužského pohlaví ve věku cca 50 let. Příznaky případných chorob rozpoznatelných na kosterních pozůstatcích budou předmětem dalšího antropologického zkoumání.

V průběhu výzkumu se sice nepodařilo najít původní hrob, z něhož dvojice nánožníků mohla pocházet, byla však jednoznačně prokázána přítomnost dosud neznámého keltského pohřebiště o dvou a více hrobech. Nacházelo se na mírné vyvýšenině, cca 100 m východně od polohy se sídlištními laténskými nálezy. Sídliště i pohřebiště byla využívána dle všeho alespoň nějakou dobu v jeden časový horizont. Odkrytý hrob sice neposkytuje možnosti bližšího datování, rozoraný hrob s nánožníky je však možné podle relativní chronologie datovat do stupně LT B2–C1. Nedaleko zjištěné sídliště fungovalo na základě dosud učiněných nálezů v rozmezí stupňů LT C1–C2, tedy období rozmachu centrální aglomerace v Němčicích nad Hanou, od které je mořická lokalita vzdálena necelé 4 km jižním směrem.