Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Revizní průzkum lochu ve Lhánicích

Revizní průzkum lochu ve LhánicíchPůdorys podzemí z roku 1885V dubnu 2022 proběhl na základě náhodného nálezu podzemní chodby revizní průzkum historicky známého lochu pod domem č. p. 13 ve Lhánicích na Třebíčsku. Loch prezentovaný v minulosti v délce 55 m byl publikován již v roce 1885 známým oslavanským učitelem, ornitologem a amatérským archeologem Václavem Čapkem, který nález zveřejnil ve stejném roce v Časopise Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci.
Vstup do podzemního systému je doposud možný prostřednictvím otvoru ve stěně studny s vodní hladinou v hloubce 7 m. Malé, shora nenápadné obdélné ústí vstupní plazivky, přitom leží v hloubce asi 5 m. PomocíPohled ze studny s vchodem do lochu lanového žebříku bylo dosaženo vstupu, přičemž následovala rekognoskace s pořizováním fotografické dokumentace. Bylo možné konstatovat, že stav chodeb se délkou od předešlé dokumentace změnil jen minimálně, nověji však došlo k lokálním opadům stěn a stropů, a také k tvorbě nových koncových závalů, navazujících na starší uvedené v Čapkově dokumentaci. Následovala kresebná dokumentace chodeb v měřítku 1 : 100 pomocí polygonu, který dosáhl délky 54 m, se studnou pak dohromady 61 m.
Systém tvořila směrem od studny hlavní chodba, z níž vybíhaly do stran dvě menší síňky s odkládacími a osvětlovacími výklenky ve stěnách. V zadní partii se chodba větvila do labyrintu chodeb v podobě osmičky, další pokračování však bylo zavaleno. Zde byla patrná zhoubná činnost průsaků vod, která vedla k podmáčení písčitých jílů, které budují podstatnou část systému. Po Pohled do chodby lochuvynesení polygonu do pozemkové mapy lze konstatovat, že loch směřuje kompletně pod základy dnešního domu, přibližně do místa, kde je v suterénu ukryt další drobný průlez do podzemí, dnes značně zasypaný zeminou. Druhá chodba, zachycená majiteli na dvorku souvisela s jiným neznámým systém, směřujícím pod hospodářskou přístavbu.
Pestrá morfologie dokumentovaných chodeb, s oblými a goticky lomenými stropy, kruhovými záskoky a vazbou na šachty (kolmé i rampovité) poukazují na vazby k rakousko-českému pohraničí. Vzhledem k absenci archeologických nálezů lze lhánický loch datovat jen velmi orientačně do období středověku. Nepochybný je dlouhodobí vývoj, který byl poznamenán několika stavebními fázemi. Z areálu bývalé hospodářské usedlosti pochází nálezy keramiky ze 14.-15. stol. a v minulosti učiněný nález keramické pokličky v síňce referovaného lochu umožňuje podobnou dataci. Revize prokázala drobné nejasnosti, které byly uvedeny v původní plánové dokumentaci a naznačila, že plán mohl být zčásti V. Čapkem konstruován na základě paměťového záznamu. Řada stavebních prvků jím uvedených v dokumentaci (niky, vzdušníky) nebyla při revizi doložena a některé části kruhového labyrintu byly dokumentátorem půdorysně idealizovány.

Děkujeme majitelce domu paní V. Páralové za vstup na pozemek pro umožnění opakovaného archeologického průzkumu.

Průzkum lochu - video

J. Kala při průzkumu Pohled do jedné z chodeb
Pohled na kamenné stěny lochu P. Kos vstupuje do lochu