Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Záhlinice (okr. Kroměříž)

Záhlinice (okr. Kroměříž)Již při pracích souvisejících s vytvořením základní technické vybavenosti (ZTV - komunikace a inženýrské sítě) pro satelit sedmi rodinných domů na jižním okraji intravilánu obce Záhlinice  (okr. Kroměříž) bylo prozkoumáno sedm archeologických objektů (chata z doby laténské, několik zásobních jam ze starší doby bronzové a v intruzích bylo doloženo osídlení polohy v období kultury s lineární keramikou) a bylo zřejmé, že pozitivní archeologické situace se projeví i při stavbě vlastních rodinných domů na jednotlivých parcelách. Stručná historie výzkumů na lokalitě i v celém širším okolí Záhlinic a výsledky zjištěné při výzkumu spojeném s budování ZTV byly shrnuty v předchozí aktualitě z této lokality v květnu 2020.

První obsazenou parcelou, na které došlo k terénním úpravám a založení novostavby, byla parcela 1862/12 v severní části prostoru určeného k výstavbě, kde bylo v průběhu záchranného výzkumu v první polovině srpna prozkoumáno nebo zdokumentováno celkem 14 archeologických objektů.  Tento vysoký počet objektů na relativně malé ploše stavby vypovídá o intenzivním využití a příhodnosti polohy v pravěku. Je nutné dodat, že počet prozkoumaných objektů na dotčené ploše pravděpodobně není konečný, jelikož skrývka nebyla provedena v takovém rozsahu a kvalitě, aby bylo možno s jistotou identifikovat všechny zahloubené objekty a situace. 

Celkem 4 objekty byly zkoumány plošně v celém rozsahu. Ty byly dislokovány na západní straně parcely, kde bylo po skrývce dosaženo rozhraní mezi nadložními vrstvami ornice a podložím, tvořeným v těchto místech smíšenými hlinito-písčitými sedimenty (pod kterými nastupovaly vrstvy štěrků, jak jsme se přesvědčili na dnech zkoumaných objektů a později v řezech základových pasů). Ve všech případech se jednalo o jámy kruhového půdorysu různých rozměrů a hloubky, s převážně do stran a ke dnu ubíhajícími stěnami, ale ve všech případech je možné je interpretovat jako klasické zásobní jámy.  Dalších 10 objektů pak bylo dokumentováno na vertikálních profilech základových pasů, jejich charakter je opět nesporně sídlištní. Zatím neproběhlo laboratorní ošetření, zpracování a vyhodnocení materiálu, nicméně většinu objektů je možné spojit s již dříve doloženým osídlením reprezentovaným věteřovskou  skupinou závěru starší doby bronzové.