Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > BRNO-BOHUNICE

BRNO-BOHUNICE (okr. Brno-město)
Ul. Studentská – CEITEC Masarykovy univerzity (M. Přichystal, č. akce 27/12)

Během stavby v areálu Univerzitního kampusu bylo prozkoumáno celkem 53 zahloubených archeologických objektů, které s ohledem na jejich prostorové rozložení představují s největší pravděpodobností severovýchodní okraj známého rozsáhlého polykulturního sídliště. První, i když patrně jen krátkodobý pobyt lidí v tomto místě lze na základě nálezu patinovaného kamenného štípaného jádra datovat již do starší doby kamenné. Trvalejší ráz mělo osídlení lokality nositeli kultury s moravskou malovanou keramikou. Z odkrytých objektů si zaslouží pozornost především výkop čtvercového půdorysu o rozměrech zhruba 4 x 4 m a s rovným dnem opatřeným v rozích kůlovými jámami. Podobné objekty bývají považovány za základy chat s podlahou částečně zapuštěnou pod úroveň terénu, u nichž ovšem vzhledem k malým rozměrům není zcela jasné, zda se skutečně jednalo o obytné domy, či spíše o budovy jiného, např. hospodářského významu. Kultuře s MMK by podle soudobých analogií mohl patřit také relikt nadzemní stavby v podobě pravoúhlého obvodového základového žlabu. Dále byla nalezena oválná sídlištní jáma s rozházenými a neúplnými kosterními pozůstatky patrně ženy ve věku 20-35 let. Patrně jako výrobní objekt sloužila mělká zahloubenina se zbytky dvou otopných zařízení, z nichž jedno mělo dno upraveno drobnými kameny. Mezi nálezy převažují zlomky keramiky, na nichž se jen výjimečně zachovaly zbytky původních geometrických vzorů malovaných především červenou a bílou barvou. Získán byl i zlomek hliněné plastiky – část nohy stojící ženské postavy. Z dalších nálezů lze jmenovat kamenné štípané i broušené a vrtané nástroje, kamenná drtidla a podložky, zvířecí kosti a mazanici. Časté nálezy kusů suroviny, polotovarů i výrobního odpadu dokládají místní výrobu kamenné industrie. Další etapa osídlení spadá do závěru pozdní doby kamenné, reprezentovaného kulturou se zvoncovitými poháry; projevila se jen 4 kůlovými jámami a intruzí několika zlomků keramiky ve starším objektu. Poslední lidské aktivity zde probíhaly na konci druhé světové války. Podobně jako v předchozích letech byl v jihozápadním rohu dotčeného prostoru sledován průběh střeleckého zákopu, který byl vybudován německými vojáky v roce 1945 při obraně města Brna před postupující Rudou armádou.

null null