Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > IVANČICE

IVANČICE (okr. Brno-venkov)
Intravilán – kanalizace (P. Kos, č. akce 321/11)

Rozsáhlá výstavba nové kanalizace zasáhla značnou část historického jádra i jeho předměstské části. Hluboké výkopové rýhy prošly uliční sítí a dotkly se také hlavních náměstí Palackého, Komenského a Tesařova. Bohaté pravěké, protohistorické a středověké osídlení města dokumentují profily, které se koncentrovaly na náměstí Komenského a Tesařovo. Zde bylo doloženo osídlení z pozdní doby bronzové, laténské a období vrcholného a pozdního středověku. Pozůstatky zaniklé středověké a raně novověké kamenné architektury byly zachyceny rýhami na ulicích Tomáše Procházky, Chřestové u Nové brány a před městským úřadem a Památníkem A. Muchy na Palackého náměstí.
V uličních sítích se dařilo dokumentovat vývoj prašných a štětovaných komunikací, které dokládají čilý život města a předměstí již od 13. století. V ulicích Rybářská a Široká byly dokumentovány zaniklé kamenné studny, a na ulicích Široká a Ve Sboru staré kamenné sklepy, některé dosud využívané, jiné již dříve zaniklé. Vývoj podzemních objektů doplňují pozůstatky lochů, datovaných keramikou do vrcholného až pozdního středověku.
Mezi důkazy pozdně středověké až raně novověké regulace městského potoka lze řadit pozůstatek masivního dřevěného bednění náhonu, který byl odkryt na ulici Mlýnské a několik dřevěných pilotů v rýze u Malovaného Mlýna. Kromě mlynářství pochází z výzkumu doklady barevné a černé metalurgie, kterou dokládají výplně bohaté na strusky se zbytky kovů na ulici Tomáše Procházky. Keramika datuje vrstvu s objekty na Oslavanském předměstí do období vrcholného až pozdního středověku.
Za velmi významné zjištění lze označit nález zaniklé ulice středověkých a novověkých domů v rýze u dnešní polní cesty ve směru od ulice Rybářské k vodní elektrárně na Réně. Výkop zde proťal několik suterénů domů s kamennými podezdívkami, které lze datovat nálezy keramiky do 14. stol., osídlení je tu ale patrně starší, o čemž nás informuje tuhová keramika zdobená radélkem, jíž můžeme zařadit již do úvodu 13. století. Nálezy cihel dokládají následný vývoj Kounického předměstí ještě v 15. a 19. století, kdy ulice zaniká, a to pravděpodobně po rozsáhlé povodni. Ojedinělé nálezy pravěké keramiky naznačují starší osídlení z doby halštatské.
Kanalizační rýhy na ulicích Široká, Na Volvách a Oslavanská zachytily několik rozsáhlejších střepišť, která na Oslavanském předměstí dokládají život hrnčířů v 16.-19. století.