Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > SELOUTKY

SELOUTKY (okr. Prostějov)
Na Šťastných – stavba RD (P. Fojtík)

1. RD p. Kašina (č. akce 85/12). Zemní práce probíhaly v místech, kde se rozkládá významné pohřebiště mladší doby bronzové a později též starší doby železné. Do povědomí odborné veřejnosti se lokalita zapsala zejména díky bohatě vybavenému komorovému hrobu platěnické kultury, který zde byl zachráněn A. Gottwaldem v roce 1923 při výstavbě silnice vedoucí ze Seloutek k Domamyslicím. Na skryté ploše bylo prozkoumáno a zdokumentováno celkem 8 popelnicových hrobů starolužického úseku komplexu lužických popelnicových polí, které svou úpravou i inventářem zcela odpovídají běžným zvyklostem své doby. Překvapivým objevem je však zejména honosně vypravená halštatská hrobka vybudovaná z kamenů nalámaných patrně na nedalekých výchozech kulmské droby. Na dně obdélné komory, pod výrazným kamenným závalem, spočívaly na dvě desítky značně poškozených keramických nádob a masitý milodar doložený kumulací zvířecích kostí s přiloženým železným nožem. Mezi kremačními zbytky, uloženými v jedné z nádob, byly dále obsaženy „osobní“ předměty zemřelé ženy (?) - dvě spirálovité náušnice vinuté z tenkého bronzového drátu, součásti garnitury náhrdelníku složeného ze skleněných korálků a jantarových perel, zbytky železného náramku a harfovité spony. Tento nález se řadí mezi nejvýraznější dosud odkryté hrobové celky platěnické kultury a cenným způsobem tak přispívá k poznání starší doby železné v lužické kulturní oblastí, tj. na střední a severní Moravě, kde tak tvoří zcela plnohodnotný protějšek k bohatým jihomoravským hrobům kultury horákovské.  
2. RD p. Procházka (č. akce 109/12). Bylo prozkoumáno 7 prostších popelnicových hrobů platěnické kultury a dvě halštatské komorové hrobky s kamenným závalem. V souvislosti se změnou projektu stavby došlo k rozšiřování plochy skrývky, což vedlo k objevu dosud nejpočetněji vybaveného komorového hrobu. Pod výraznou kamennou strukturou, původně nepochybně překrytou mohylovým násypem, se rýsovala přibližně obdélná jáma se zaoblenými rohy s centrálně umístěnou komorou s rozměrem cca 250 x 170 cm a zřetelným kamenným závalem. Na jejím dně spočívalo téměř 30 nádob, z nichž hned 4 ukrývaly kremační pozůstatky. Vedle keramiky byly vyzvednuty železné nože, bronzové vlasové ozdoby a část bimetalické jehlice. V roce 2012 realizované odkryvy selouteckého pohřebiště opět, po téměř devadesáti letech, poukázaly na jeho obrovský potenciál, kterým se právem řadí mezi přední lokality platěnické kultury starší doby železné - a to nejen na Prostějovsku, ale na celé střední a severní Moravě vůbec.