Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2012 > ZLÍN-ŠTÍPA

ZLÍN-ŠTÍPA (okr. Zlín)
Mariánské nám. – stavební úpravy (I. Čižmář, č. akce 16/12)

Celkem byla zachycena tři místa s archeologickými situacemi:
1. Při přeložce plynovodu byly zachyceny zbytky zborcené klenby. V sondě S1 se podařilo odkrýt část zasypané barokní stoky budované z cihel. Druhá stoka (sonda S2) byla zachycena při stavbě kanalizace a byla opět celá zasypaná sutí. Obě stoky lze klást podle cihlové klenby do období pozdní renesance až baroka. Obě jsou orientovány ve směru sever-jih s mírnou odchylkou a měly patrně vyústění ve svahu poblíž Štípského potoka. Patrně byly zbudovány v období výstavby štípského kláštera začátkem 17. století. Tuto skutečnost nevylučuje ani materiál získaný ze zásypu stok a vrstev nad ním, který je mladšího datování (cca 18. – 19. stol.).
2. Západně od kostela bylo v hloubce jen 20-30 cm pod úrovní stávajícího terénu zachyceno nároží pravoúhlého objektu cihlové konstrukce, která je po stranách zpevněna naskládaným lomovým kamenivem. Na starých mapách (I. a II. vojenské mapování) není zachycen, až do období v letech 1876-1878, kdy je na III. vojenském mapování v dotčeném prostoru vyobrazen pomník či obelisk. Může se tak jednat o předchůdce stávajícího pomníku, který stojí jen o několik metrů dál.
3. Největší pozornost byla věnována především zatravněnému prostoru severně od kostela, kde měl stát podle historických pramenů nedostavěný klášter z 1. pol. 17. století. Dotčeným prostorem probíhaly dva výkopy (pro optický kabel a kanalizaci), ve kterých bylo zachyceno očekávané základové zdivo z počátku 17. století (sondy S3 a S4). Zdivo v rýze pro optický kabel bylo pouze fotograficky zdokumentováno, při stavbě kanalizace pak byly provedeny dvě sondáže mající za cíl zachytit líc zdiva a jeho průběh. Po vynesení do koordinační situace stavby vyšlo najevo, že se podařilo zdokumentovat část objektu (snad věže) ležícího v severní části klášterního komplexu. Odkryvem se tak podařilo doplnit a ověřit půdorys historického plánu kláštera. Jistou zajímavostí je padesátihaléřová mince z roku 1947, která byla nalezena téměř nad původními základy kláštera. Dokládá skutečnost, že zde byl terén v průběhu druhé poloviny minulého století postupně navýšen o 50 cm.