Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > DRŽOVICE


DRŽOVICE (okr. Prostějov)
Ul. Levandulová – výstavba RD (P. Fojtík, č. akce 40/13, 178/13, 181/13)

1. Parcela č. 701/7, 879. V dubnu 2013 proběhla první etapa záchranného výzkumu v trase nově budované místní komunikace budoucí ulice Levandulová. Odkrytý sídlištní objekt poskytl reprezentativní kolekci keramiky mladší doby hradištní, a to spolu s četnými zvířecími kostmi, železnou ostruhou a denárovou mincí. Ze dna jámy byly vyzvednuty trosky velkého hliněného pekáče nebo snad nástavby otopného zařízení – tzv. „pánve klučovského typu“ – specifického druhu (nejen) raně středověké keramiky, sloužící patrně při úpravě zrna po sklizni. Jedná se o dosud neregistrované raně středověké osídlení, jehož význam podtrhuje i nabízející se úzká souvislost s nedalekou dlouhodoběji užívanou slovanskou nekropolí v prostoru bývalé cihelny, která je známa již od 90. let 19. století.
V červenci byly při opětovné skrývce ornice zjištěny další archeologické objekty. Tyto, vedle charakteristické obilní jámy Slovanů mladší doby hradištní a sídlištního objektu kultury s moravskou malovanou keramikou, náležely nově zjištěné osadě Germánů mladší a pozdní doby římské, kdy prosté sídlištní jámy doplňuje též polozahloubený „přístřešek“ s vnitřní kůlovou konstrukcí – mezi běžnou „domácí“ keramickou produkcí se objevily nejen zlomky oblíbeného „jiříkovického zboží“, ale i fragment glazované nádoby původu římsko-provinciálního. Intruze keramiky nám dokládají osídlení místa neolitickým lidem kultury s keramikou lineární a též nositeli eneolitické kultury jordanovské.

2. Parcela č. 701/5. Archeologický výzkum vyvolaný výstavbou prvního z rodinných domů v nově vznikající ulici Levandulová. Stavební aktivity probíhají v polní trati „Pastviska“, jejíž výrazné polykulturní osídlení je známo již od počátku minulého století a bylo nedávno potvrzeno i zemními pracemi v trase budoucí komunikace. Skrytá plocha poskytla hned šest archeologických objektů, z nichž nejzajímavější je prostorná zásobní jáma s drobným souborem keramiky náležející staršímu až střednímu eneolitu, polozahloubená chata s kolekcí nálezů spadajících do starší doby římské a též časně slovanská chata s destrukcí otopného zařízení v severovýchodním rohu. Zachycené terénní situace cenným způsobem doplňují naše poznatky o již tak intenzivním osídlení teras, které od severu lemují akumulační roviny Romžské nivy. 

3. Parcela 701/4. Drobný archeologický výzkum při výstavbě dalšího z rodinných domů. Byly zjištěny dvě charakteristické zásobní jámy související se slovanskou osadou pokročilého 10. století. Jedna z výplní poskytla reprezentativní soubor keramiky, fragmenty mazanicové pražnice, kolekci zvířecích kostí a též tři železné předměty - nůž, lyrovitou ocílku s očky a drobnou železnou jehlu. Teprve nedávno zachycené sídliště leží v blízkosti slovanského pohřebiště v držovické cihelně, které je často diskutováno v souvislosti s dosud nevyjasněnými otázkami historického vývoje Moravy v 10. století, a to díky možné kontinuitě jeho užívání od věku Velké Moravy až k plně rozvinutému období mladohradištnímu. Podrobné zpracování a komparace pramenného materiálu ze sídlišť (poloha „Díly odvrahoviční“, výstavba areálu NEKR v roce 1998 a poloha „Pastviska“ s aktuálně realizovanými odkryvy) a zmíněného pohřebiště by tak v budoucnu mohla vnést pověstné nové světlo do problematiky střední Moravy v době tzv. „historického temna“.