Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > HOLEŠOV


HOLEŠOV (okr. Kroměříž)
Zámek – rekonstrukce, 1. etapa - nádvoří (I. Čižmář, č. akce 148/13)

Záchranný archeologický výzkum probíhal při rekonstrukci nádvoří holešovského zámku. Po skrývce recentních nadložních vrstev bylo postupně odkryto, začištěno a zdokumentováno celkem 19 kamenných nebo cihlových konstrukcí. Za nejmladší lze považovat tři pozůstatky cihlových trativodů překrytých plochými kameny, svádějícími vodu ze střechy do novověké jímky v jihovýchodní části nádvoří. Chronologicky je možné je zařadit snad do období pozdního baroka, jisté však je, že byly využívány až do počátku 20. století.
Se stavbou renesančního zámku lze zřejmě ztotožnit také kamenné zdivo nacházející se při západní stěně nádvoří. Byly u nich zjištěny zbytky klenby a jedná se tak patrně o součást suterénu renesančního zámku. Další kumulace konstrukcí se nacházela v jižní části zámeckého nádvoří a její účel se dá dnes již jen těžko zjistit. Je však patrné, že se zde nacházela chodba zakončená točitým schodištěm, jehož stěny byly opatřeny bílou omítkou. Zánik těchto prostor lze datovat podle velkého množství novověké keramiky (především novověkých kachlů) nalezené v prostoru mezi zdmi do první poloviny 17. století. Kamennou konstrukci, která tvoří nároží zděné budovy poblíž severního rohu nádvoří, lze také snad přiřadit ke staršímu období (pravděpodobně renesance), vzhledem k torzovitosti zdiva však nelze zrekonstruovat půdorysnou dispozici stavby.
Velice důležitým zjištěním bylo odkrytí zbytků středověkého souvrství v severním rohu nádvoří (po celé zbylé ploše nádvoří se nacházely novověké až recentní navážky se zlomky cihel a nahodilé novověké keramiky). Zde byla provedena sondáž pro získání většího množství materiálu, který lze zařadit do období 14. – 15. století a vrstva tak poukazuje na středověké aktivity právě v tomto prostoru (patrně zbytky středověké tvrze).