Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2013 > PODOLÍ


PODOLÍ (okr. Brno-venkov)
Příčný – přístavba parkoviště firmy EUROM (D. Parma, č. akce 142/12)

Další výzkum v rozrůstající se průmyslové zóně na rozhraní katastrů Brno-Slatina a Podolí proběhl ve dvou etapách, 22. 8. – 27. 9. 2012 (viz Výroční zpráva 2012) a poté 9. 4. – 6. 5. 2013. V souladu s předchozími odkryvy bylo opět zjištěno až 2 m mocné souvrství, nasedající na sprašové podloží. V tomto prostoru dlouhodobě převládala akumulace sedimentů, splavovaných z vyšších poloh severně a západně od zkoumané plochy. Díky tomu je v dobře zachytitelném horizontu dochováno souvrství ze starší doby bronzové, představující původní povrch sídliště či úroveň jemu blízkou. Po propojení s plochou zkoumanou v roce 2010 byl spolehlivě zachycen J okraj kostrového pohřebiště únětické kultury. Celkový počet hrobů dosáhl čísla 42, pohřbených jedinců je ovšem vzhledem ke složitosti ritu více. Výrazný podíl dosahují v ploše z roku 2013 hroby dětské, obraz běžného sídelního areálu projevujícího se především typickými zahloubenými sily opět doplňují specifická depozita. V zásobní jámě byli uloženi dva jedinci tura, v jednom případě pravděpodobně s doklady tuberkulózy na skeletu. V dalším silu bylo ve dvou úrovních uloženo celkem pět jedinců – dvě děti, dvě ženy a juvenilní jedinec; třikrát byly jasně pozorovatelné stopy násilného usmrcení úderem do hlavy. Postupně skládaný obraz monokulturního sídelního areálu ze starší doby bronzové v trati „Příčný“ již umožňuje identifikovat základní prostorové struktury sídelního areálu únětické kultury (domy, shluky sil, pohřební areál) a má potenciál stát se modelovou lokalitou pro další bádání.