Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > ARCHLEBOV

ARCHLEBOV (okr. Hodonín)
J okraj obce – průzkumné práce vrtu Archlebov 1 (B. Mikulková, č. akce 165/14)

Během záchranného archeologického výzkumu bylo prozkoumáno 69 archeologických objektů, z nichž 27 byly kostrové a 2 žárové hroby. Nejstarší hroby patřily eneolitu. Tři rozsáhlé čtvercové hrobové jámy jsme zařadili ke kultuře se šňůrovou keramikou. Obsahovaly torza kosterních pozůstatků a několik nádob. Jeden z hrobů (H 826) byl v superpozici s mladším hrobem únětické kultury. Únětická hrobová jáma prošla dvěma třetinami jámy KŠK, čímž došlo ke zničení kosterních pozůstatků a z výbavy hrobu H 826 se tak zachovaly pouze dvě nádoby u okraje hrobové jámy. V centrální části zkoumané plochy se nacházel čtvercový hrob, který byl patrně obklopen kruhovou palisádou. Další skupinou eneolitických hrobů byly čtyři hroby kultury se zvoncovitými poháry (H 815, 800, 804, 805). Hroby 804 a 805 se nacházely v hrobové jámě 526. Jednalo se o birituální pohřeb – hrobová jáma obsahovala jak kosterní pozůstatky, tak kremaci v nádobě. Ostatní hroby kultury se zvoncovitými poháry byly kostrové. Zemřelí v nich leželi ve skrčené poloze s hlavou k jihu nebo k severu. Hroby obsahovaly typickou keramiku – výrazně zdobené poháry zvoncovitého tvaru, mísy, džbány a dále drobné valounky a nátepní destičku. Největší část z nalezených hrobů představovaly hroby únětické. Celkem 19 hrobů se vyznačovalo velkou variabilitou ve velikosti a hloubce hrobových jam i v množství a zachování hrobové výbavy. Všechny rozměrnější hrobové jámy byly již v pravěku vyloupeny. Svědčí o tom vykrádací šachty zjištěné uvnitř hrobů a současně dislokace kosterních pozůstatků. Menší hrobové jámy patřily zřejmě chudšímu obyvatelstvu a byly vybaveny pouze keramikou. Několik z těchto hrobů nebylo vyloupeno a hrobová výbava i kosterní pozůstatky se zachovaly v původním uložení. Zemřelí byli opět uloženi ve skrčené poloze na boku. Ve dvou případech jsme zachytili i zbytky dřevěných rakví.Kromě hrobových nálezů jsme na ploše prozkoumali i 40 dalších objektů. Z části se jednalo o kůlové jamky, z části o sídlištní objekty – především o zásobní jámy únětické kultury. Únětické hroby nejsou od zásobních jam nijak oddělené a dochází k jejich vzájemnému prolínání.'