Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > POPŮVKY

POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Pod dědinou – skladová hala ppč. 1624/35 (M. Přichystal, č. akce 3/14)

Na ploše stavby bylo prozkoumáno celkem 77 zahloubených archeologických objektů, které představují pokračování známého sídliště kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné. Odkryta byla především část půdorysu charakteristického dlouhého nadzemního domu kůlové konstrukce, jenž byl orientován ve směru SV-JZ. K domu přiléhaly protáhlé jámy, ve kterých byla jednorázově získávána hlína pro bezprostřední potřebu jeho stavby. Dále byly zjištěny dva rozsáhlé nepravidelné výkopy, vzniklé patrně jako nezáměrný důsledek víceúčelové těžby hlíny. V jižním rohu staveniště pak byl zaznamenán sídlištní objekt s pozůstatky hliněné pece, jež byla zapuštěna do jeho severní stěny. Podobné hliněné pece lichoběžníkovité dispozice s nízkou klenbou byly podle dosavadních znalostí využívány hlavně při sušení či pražení obilí, popřípadě běžné kuchyňské úpravě potravy. Ostatní objevené objekty, jež byly nepravidelně roztroušeny po zkoumané ploše, zastupují jednotlivé kůlové jámy nebo běžné sídlištní jámy bez možnosti bližší funkční interpretace. 


POPŮVKY (okr. Brno-venkov)

Pod dědinou – skladová hala ppč. 1624/43 (D. Parma, č. akce 81/14)

Záchranným výzkumem se podařilo zdokumentovat další výsek neolitického sídliště kultury s lineární keramikou, v tomto případě patrně spíše již jeho okrajovou část bez jednoznačných půdorysů dlouhých domů. Ploše dominuje především rozsáhlá exploatační jáma (hliník), do jehož okrajové části byl uložen žárový pohřeb s částí nádoby, což je situace unikátní i z širšího geografického hlediska. Dlouhodobé záchranné výzkumy v tomto prostoru umožní v budoucnu sestavit plán zástavbou likvidované části neolitického sídelního areálu a upřesnit jeho vnitřní prostorové a případně i chronologické členění.


POPŮVKY (okr. Brno-venkov)

Pod dědinou – skladová hala 3Tooling s.r.o. (M. Přichystal – I. Čižmář – J. Kala, č. akce 100/14)

V průběhu záchranného archeologického výzkumu na parcelách č. 1624/28 a 1624/37 bylo prozkoumáno celkem 6 zahloubených archeologických objektů. V severní části skryté plochy bylo zachyceno seskupení čtyř menších sídlištních jam. Nepočetný materiál získaný z jejich výplní bohužel nedovoluje přesnější časové zařazení než jen rámcově do pravěku. V jižním úseku plochy pak byla odkryta osamocená větší sídlištní jáma, z jejíž výplně byly vyzvednuty zlomky keramických nádob spolehlivě datovatelných do kultury s moravskou malovanou keramikou z přelomu mladší a pozdní doby kamenné (jako intruze se vyskytly také střepy kultury s lineární keramikou). Jedná se o dosud první doklad přítomnosti nositelů této kultury na lokalitě.
Poslední objekt představuje hromadný hrob ze závěru 2. světové války při jihovýchodním okraji zkoumané plochy. Na jeho možnou existenci upozornili již při skrývce manželé Michnovi, majitelé domu bezprostředně sousedícího s jv. hranicí stavbou dotčených pozemků. Podle jejich informace měly být po osvobození Popůvek a Troubska v dubnu roku 1945 při jz. rohu tehdejšího boji silně poškozeného domu pohřbeni tři padlí němečtí vojáci. V udaném místě se opravdu v podloží vyrýsovala obdélná jáma, v níž byly následně zjištěny kosterní pozůstatky 3 dospělých mužů s částmi německé vojenské výstroje a výzbroje. Nalezeny byly pozůstatky oblečení (četné kovové a plastové knoflíky, zbytky šlí a textilu, kožené opasky a boty), osobní předměty (plastové hřebínky, zrcátko, plastové plnicí pero a mikrotužka, dva zlaté prsteny, protektorátní, německé a slovenské mince, potravinové lístky) i ochranné prostředky (ocelová přilba, pryžová maska s filtrem a pouzdrem). Z výzbroje byl zastoupen jen bodák. Do jámy byly navíc přidány nejspíše na bojišti posbírané ruské nábojnice střel velkorážního kulometu a také protipancéřový granát ráže 75 mm, k jehož likvidaci bylo nutné povolat příslušníky Pyrotechnické služby Policie ČR. Dva jedinci měli u sebe identifikační známky, díky nimž se prozatím podařilo určit, že byli imatrikulování u pozemních sil Luftwaffe (hlásná služba, letiště Zerbst v Sasku-Anhaltsku). Přesnější identifikace probíhá v režii Lidového spolku pro péči o německé válečné hroby, kterému byly ostatky předány k pietnímu uložení v prostoru Památníku obětí 2. světové války na Ústředním hřbitově města Brna (pohřební číslo 7598, 7599 a 7600). V současnosti lze hypoteticky uvažovat, že by se mohlo jednat o obsluhu německé letecké hlásné stanice, jež byla umístěna v prostoru „Krátkého kopečku“ severozápadně od obce Popůvky. Vojáci nepochybně zahynuli během bojů, které v prostoru mezi Popůvkami a Troubskem probíhaly ve dnech 18. až 25. dubna roku 1945, což přesvědčivě ilustruje několik průstřelů zaznamenaných na kostech jednoho z nich. 


POPŮVKY (okr. Brno-venkov)

Pod dědinou – skladová hala MILT (M. Přichystal – I. Čižmář – J. Kala – D. Parma, č. akce 151/14)

Na parcele č. 1624/40 bylo prozkoumáno celkem 45 zahloubených archeologických objektů, které představují pokračování známého sídliště kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné. Odkryt byl především fragment půdorysu dlouhého nadzemního domu kůlové konstrukce, jenž byl orientován ve směru SV-JZ. K domu přiléhaly protáhlé jámy – hliníky. Jihovýchodně od tohoto komplexu byla zjištěna předpecní jáma s pozůstatky 2 hliněných pecí. Ostatní objevené objekty, jež byly nepravidelně roztroušeny s výjimkou jihovýchodního úseku po celé zkoumané ploše, zastupují jednotlivé kůlové jámy nebo běžné sídlištní jámy. 


POPŮVKY (okr. Brno-venkov)

Pod dědinou – skladová hala DISTRIMO (I. Čižmář – J. Kala – D. Parma – M. Přichystal, č. akce 171/14)

Na parcele č. 1624/32 bylo prozkoumáno celkem 150 zahloubených archeologických objektů, které představují pokračování známého sídliště kultury s lineární keramikou. Odkryty byly především části 4 půdorysů charakteristických dlouhých nadzemních obdélných domů kůlové konstrukce, víceméně jednotně orientovaných ve směru SV-JZ. Celkové rozměry největšího z nich po připočtení jeho pokračování na sousední parcele č. 1624/35 činí 41 m délky a 6 m šířky. K delším stěnám těchto domů obvykle přiléhaly protáhlé hliníky. Poblíž jižního rohu struktury č. 012 se navíc vyskytl objekt nepravidelně oválného tvaru se stěnami směrem ke dnu kónicky rozšířenými, plnící pravděpodobně hospodářskou funkci, nejspíše jako sklípek na potraviny či silo na obilí. V jižním úseku staveniště pak byla zaznamenána osamocená sídlištní jáma s destrukcí hliněné pece, jež byla zapuštěna do její stěny. Naopak na Moravě dosud neznámý prvek představuje členění západního výběžku plochy pomocí řad kůlových jam, respektive řady kůlových jam v kombinaci se žlabem zakončeným patrně nárožím. Nejbližší analogie pochází ze soudobé lokality Harta-Gátörház ve středním Maďarsku, kde takovéto struktury vymezovaly čtyřúhelníkové prostory a byly označeny za zbytky ohrad nejasného účelu. 


POPŮVKY (okr. Brno-venkov)

Pod šípem – komunikace a IS (I. Čižmář, č. akce 349/13)

Od listopadu 2013 probíhal záchranný archeologický výzkum v Popůvkách u Brna, v trati „Pod šípem“. Právě zde byla zahájena výstavba komunikací a inženýrských sítí pro další kolonii rodinných domů. Jak se dalo čekat podle již dříve provedených výzkumů v blízkém okolí, podařilo se na všech skrytých plochách zachytit intenzivní osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou v podobě velkého množství zahloubených objektů (více než 180), od malých kůlových jamek až po rozsáhlé hliníky. Zásypy objektů poskytly velké množství především keramického materiálu nesoucího všechny typické znaky pro výše uvedenou kulturu (malovaná výzdoba, zlomky hliněných plastik, jemná keramika, mísy na nožce, typické plastické prvky, štípaná i broušená industrie aj.). Intruzi na lokalitě tvoří několik střepů kultury s lineární keramikou, jednu jámu lze přiřadit do pozdní doby bronzové. Zvýšená pozornost byla věnována také prostoru nedalekého, toho času vypuštěného Dolního rybníka ležícího na Augšperském potoce. Zde se v rozbahněném dně podařilo nalézt několik zahloubených objektů kultury s moravskou malovanou keramikou. Rybník byl však vzápětí znovu napuštěn a z výzkumu objektů tak prozatím sešlo.