Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > UHŘICE - ŽAROŠICE

UHŘICE, ŽAROŠICE (okr. Hodonín)
Produktovod SNS Uhřice jih – SNS Žarošice (M. Lečbych, č. akce 349/14, 350/14)

Během záchranného archeologického výzkumu bylo při pokládání produktovodu na katastrálním území Uhřic a Žarošic zjištěno a prozkoumáno celkem 21 do podloží zahloubených sídlištních objektů a jeden kostrový hrob. O polykulturním charakteru a dlouhodobém osídlení zdejší oblasti však svědčí mimo zjištěné skutečnosti i nálezy ze sběrů z ornice – zejména pak z nivy Klášovského potoka.
Za nejstarší stopy lidské činnosti můžeme považovat nálezy eneolitické kultury zvoncovitých pohárů, které byly zcela překvapivě odkryty na návrší „Paní hora“ v Uhřicích. Byl zde prozkoumán kostrový hrob, který byl vyhlouben do zásobní jámy. Jde tedy o poměrně neobvyklou archeologickou situaci. Inventář hrobu představovaly dvě celé keramické nádoby, jiné milodary zjištěny nebyly. Kosterní pozůstatky byly dochovány pouze v drobných zlomcích a otiscích na výplni jámy.
V trati „Vrchní mlýn“ v Žarošicích byla dále prozkoumána část sídliště ze starší doby bronzové. Jednalo se o běžné sídlištní jámy, v jejichž výplních se nacházela řada zejména keramických nálezů a zvířecích kostí. Ojediněle byl nalezen i štípaný kamenný nástroj či zlomek zrnotěrky. Dominantním a nejdůležitějším prozkoumaným objektem s výrazně největším počtem nálezů byl hliník 504. Tento objekt, který původně sloužil k těžbě přítomné kvalitní spraše, byl ve své druhé fázi existence transformován do výrobního objektu. V prozkoumaném sektoru B se nacházely dvě jednoduché železářské pece a o jeho minimálně dvojfázovém využití svědčí také profily zejména v sektoru D. Rovněž na dně sektoru F dokládají dokumentované pozůstatky (zuhelnatělé otisky dřeva, uložená lebka krávy?) dlouhodobější využití vyhloubené jámy. Ve výplni téměř všech prozkoumaných sektorů se nacházelo nebývalé množství zejména keramických nálezů, ale i velký soubor zvířecích kostí a vyzvednuto bylo i několik kovových předmětů, včetně dvou spon, přičemž jedna z nich se dochovala téměř kompletní a její přesné analogie hledáme na Moravě prozatím marně. Nálezy z tohoto důležitého objektu můžeme předběžně zařadit na konec 2. st. – poč. 3 st. n. l., tedy do doby římské.
Rozsahem podobné jámy, avšak bez takového množství nálezů, se vyskytovaly v trase produktovodu i za Klášovským potokem směrem k SNS Žarošice. Zde byly objekty zkoumány pouze v rýze a za zmínku stojí objekt 519, který bychom na základě profilu a velikosti mohli pokládat za pozůstatek chaty (zemnice) nehluboko zahloubené do podloží. Závěrem můžeme říct, že záchranný archeologický výzkum při stavbě produktovodu SNS Uhřice jih – SNS Žarošice vedl k nečekaným pozitivním výsledkům. Zejména byl získán nadprůměrný soubor nálezů z doby římské, který po následném odborném zpracování jistě přispěje k poznání tohoto období a jeho význam jistě přesáhne hranice regionu. Nelze také zapomenout ani na neobvyklý hrobový nález uskutečněný nedaleko SNS Uhřice, který bezpochyby také rozšíří naše znalosti duchovního života zdejších obyvatel na sklonku doby kamenné.