Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2014 > VŘESOVICE

VŘESOVICE (okr. Prostějov)
SZ od obce – zjišťovací výzkum (P. Fojtík, č. akce 573/14)

Lokalita byla objevena v roce 1989 leteckými prospekcemi M. Bálka, který na zoraném poli severozápadně dnešních Vřesovic zjistil tři paralelní tmavěji zbarvené do oblouku se stáčející pruhy. Uvedený jev byl patrný i při pozemním průzkumu - povrchovým sběrem na celé jeho ploše byly tehdy získány většinou atypické zlomky keramiky, které nedovolily spolehlivěji časově zařadit osídlení místa a jeho vztah k zachycené „fortifikaci“. Již v roce 2013 se ve spolupráci s Archeologickým centrem v Olomouci podařilo na cca polovině lokality provést geofyzikální měření, které značně zpřesnilo výše nastíněné a dosud jen velmi kusé poznatky, a které bylo letos dokončeno (Dr. A. Northe, Martin Luther Universität Halle). Získaná data bylo vhodné doplnit drobnou sondáží - řezem skrze jednotlivá pásma ohrazení - za účelem získání relevantních podkladů k datování zjištěného areálu, což bylo primárním cílem zjišťovacího výzkumu. Tento terénní odkryv byl prováděn ve spolupráci s výzkumným týmem pedagogů a studentů Martin Luther Universität Halle a Univerzity Palackého v Olomouci, za spoluúčasti Archeologického centra v Olomouci. Jednalo se o ruční skrývku plochy rozměrů 35 x 2 m a následný řez jednotlivými pásmy ohrazení v šířce 1 m. Výzkum byl veden s maximálním možným důrazem na metodiku - výplně byly odebírány ručně a selektivně přesívány na sítech, závěrem byly odebírány vhodné vzorky na přírodovědné analýzy; získány byly též vzorky využitelné k případnému datování pomocí metody C14. Nedílnou součástí odkryvu byla pečlivá kresebná i fotografická dokumentace a průběžné geodetické měření - metodika a způsob dokumentace odpovídal nárokům na systematické univerzitní výzkumy vedené našimi německými kolegy. Již předběžné výsledky tohoto zjišťovacího výzkumu zcela splnily jeho účel, kterým bylo prvotní bližší poznání podoby vřesovického příkopového areálu a jeho spolehlivější datování - již nyní lze konstatovat, že se jedná o jeden z největších dosud prokázaných „rondelů“ únětické kultury (sestávající z trojice soustředných příkopů o maximálním vnějším průměru cca 180 metrů), a to nejen na Moravě, ale ve středoevropském prostoru vůbec. Realizované prospekce a sondážní odkryv jsou tak velkým přínosem pro archeologii doby bronzové nejen u nás, ale i v zahraničí.