Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > MODŘICE

MODŘICE (okr. Brno-venkov)
Rybníky – CTP hala MO17 (P. Kos – D. Parma, č. akce 429/15)

Během záchranného archeologického výzkumu na stavbě CTP MO17 v jižní průmyslové zóně města Modřice došlo během roku 2015 k odkryvu pozůstatků rozlehlé neolitické osady kultury s vypíchanou keramikou hrazené příkopem s hrotitým dnem přerušeným čtyřmi branami a brankami. Osada využívala sprašového výběžku nad bývalým soutokem říčky Bobravy s řekou Svratkou. K tomuto osídlení náležel také jeden kostrový hrob vybavený mísovitou keramickou nádobou. Uvnitř hrazeného areálu se nacházely stavební jámy, žlaby a pozůstatky základů nosných a obvodových konstrukcí velkých domů s převažující orientací cca S-J směru. Kultuře s moravskou malovanou keramikou bylo možné přisoudit hliníky a další sídlištní objekty, které většinou porušovaly systém neolitického hrazení.
Předběžně určené nálezy keramiky řadí prozkoumané další objekty a hroby do rozmezí časného a pozdního eneolitu. Nejvýrazněji jsou zastoupeny objekty kultury s kanelovanou keramikou, řídčeji pak s nálevkovitými poháry a kulturou jevišovickou. Osídlení uzavírá zcela ojedinělý zlomek charakteristicky zdobeného zvoncovitého poháru a objekty se skupinkami hrobů protoúnětické kultury. Do období staršího eneolitu lze na stratigrafickém základě zařadit ještě několik skupinek kostrových hrobů s absencí keramických milodarů a pravděpodobně i dva hroby skříňkové obložené kameny. V některých sídlištních jamách byly identifikovány kosti a šupiny sladkovodních ryb, zlomky krunýřů bahenních želv, s čímž evidentně korespondují nálezy kostěných harpun a háčků.
Nálezy z jiných početných objektů dokumentují chronologický vývoj v intervalu starší až pozdní doby bronzové, který zde plynule navazuje na osídlení předchozí éry. Centrem únětického sídliště byl nepravidelně oválný areál hrazený palisádovým žlabem. K únětické osadě, tvořené zásobními jámami, hliníky a ojediněle i pozůstatky základů velkých sloupových domů, náleželo také několik kostrových hrobů, které stratigraficky navazují na skupinky hrobů protoúnětické kultury. V souvislosti se staršími výzkumy se jedná o další pohřební okrsky poměrně rozsáhlého sídelního areálu rozkládajícího se na Modřické terase. V koncentraci jednotlivých objektů bylo možné díky keramice rozpoznat přítomnost struktur, které příslušely věteřovské skupině. Jádrem osady KSPP byly dvorcové struktury nepravidelně obklopené palisádovými žlaby. Jejich pozice se oproti jádru osady starší doby bronzové posunuly až k samotnému okraji Modřické terasy nad nivu Svratky. Z koncepce doposud známých objektů podolské kultury naprosto vybočuje mimořádně rozsáhlý komplex podzemních chodeb o délce několika desítek metrů, jehož vztah nelze díky jeho pozici k urbanizované části osady zcela vyloučit.
Byla zachycena také další část rozlehlého sídliště horákovské kultury, včetně jednoho menšího popelnicového hrobu. Sídelní objekty tvořily nadzemní sloupové domy a zemnice, hospodářské pak představovaly obvyklé zásobní a odpadní jámy. Ke strukturám z doby halštatské bylo možné na sídlišti přiřadit rovněž 3 menší rondeloidy tvořené palisádovými žlaby a další neúplné struktury, které naznačují, že zde mohly stát dokonce hrazené dvorce.
Do období raného středověku náležela kumulace obilních jam, zemnic a pyrotechnologických objektů (pravděpodobně potravinářských pecí), jež se nacházela v blízkosti nivy na jihovýchodním okraji zkoumané plochy. Objekty bylo možné na základě keramiky zařadit předběžně do rozmezí 8. a 11. století.
V rámci záchranných výzkumů prováděných v jižní průmyslové zóně města Modřic se jedná o jeden z největších plošných výzkumů v historii. Na ploše o rozloze 3,8 ha se podařilo zachytit téměř 5 tisíc objektů.