Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2015 > OLŠANY U PROSTĚJOVA

OLŠANY U PROSTĚJOVA (okr. Prostějov)
Zlatniska – přístavba skladovací haly (P. Fojtík, č. akce 205/15)

V roce 2015 proběhla v pořadí již sedmá etapa záchranného archeologického výzkumu souvisejícího s postupným rozšiřováním průmyslového areálu společnosti Mürdter-Dvořák. Ten se nachází při severovýchodním okraji polohy „Zlatniska“, jejíž bohaté pravěké osídlení je zmiňováno v archeologické literatuře již na počátku 20. století a dnes ji lze považovat za jednu z nejšíře archeologicky poznaných lokalit v této části regionu Prostějovska. Aktuálně realizované stavební práce tak zasáhly nejen okrajovou část sídliště kultury zvoncovitých pohárů, ale především řadové kostrové pohřebiště Slovanů mladší doby hradištní. Celkem bylo odkryto, prozkoumáno a zdokumentováno 22 hrobů, které vedle zpravidla velmi dobře dochovaných lidských skeletů poskytly též zajímavou kolekci předmětů hmotné kultury 11. století. Běžnému spektru nálezů, jakými jsou zde zejména bronzové či stříbrné/stříbrem plátované esovité záušnice nebo železné nožíky, se vymyká nejen bohatě zdobená keramická lahvovitá nádoba, ale i velký karneolový korál, který je přímým dokladem dálkových obchodních kontaktů dosahujících až dnešního indického Kašmíru. Zcela zvláštní zmínky zasluhuje „řetízek“ sestavený z esovitých záušnic střídajících se s bronzovými náušnicemi, jejichž dolní oblouk je opletený spirálovitými drátky - tyto jsou v českých zemích patrně zcela ojedinělé; nalézáme je však nejen v Karpatské kotlině (bělobrdská kultura), ale i na Balkáně (karantánská kultura) nebo na území dnešního Řecka (tj. v prostředí byzantském, kde je též spatřován jejich původ). Odkryv pohřebiště, časově cca o půl století předcházejícího první písemnou zmínku o obci (r. 1141), probíhal ve spolupráci s týmem antropologů z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a provázel jej tak kupříkladu i sterilní odběr vzorků určených k podrobnějšímu genetickému zkoumání zdejší raně středověké populace.