Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > HULÍN-ZÁHLINICE

HULÍN-ZÁHLINICE (okr. Kroměříž)
Skopalíkovo – stavba RD (M. Popelka, č. akce 21/16)

Parcela č. 1728. Při záchranném výzkumu byly prozkoumány téměř tři desítky archeologických objektů. Počátek zemních prací při skrývce nadložních vrstev na ploše příjezdové komunikace v délce cca 40 m nenaplnil očekávání o výrazné hustotě zdejšího osídlení (z minulosti je z této polohy známo osídlení z mladší až pozdní doby kamenné, pohřebiště mladší doby bronzové a vesnice náležející období historických Keltů). Větší množství zahloubených objektů se pak projevilo v ploše vlastní stavby RD. Veškeré objekty byly standardního sídlištního charakteru a ve své většině náležely době laténské. Přesnější dataci umožnil výzkum zahloubené chaty K505, jejíž výplň kromě výrazného keramického materiálu obsahovala také charakteristické drobné kovové předměty, které v kombinaci s keramickým materiálem umožňují datovat toto obydlí se dvěma kůlovými jámami v kratších stranách do stupně LTC1. Další objekty lze interpretovat jako zásobní jámy, běžné sídlištní objekty a kůlové jámy, které pravděpodobně tvořily součást nadzemní struktury, nicméně žádný celý půdorys nebyl zachycen. Naprosto jedinečnou záležitostí byl však objekt K508 – jednalo se o mělký ohrazující žlábek, prozkoumaný v celkové délce cca 23 m, který v sobě uzavíral prakticky veškeré sídlištní objekty (vyjma třech objektů na příjezdové komunikaci, objektu K503 a chaty K505). Orientace tohoto ohrazení ve tvaru obdélníku se zaoblenými rohy je naprosto shodná s orientací prozkoumané laténské chaty K505 a je velice pravděpodobné, že se jednalo o jakýsi hospodářský areál, který k tomuto objektu náležel. Vstup do areálu se nacházel ve středu východní strany, kde je ohrazení přerušeno. Další archeologickou komponentu, která dosud v tomto prostoru nebyla zastoupena, reprezentuje zahloubená chata z doby římské, jejíž výplň poskytla materiál charakteristický pro přelom stupňů B2/C1, včetně zlomku římsko-provinciální červeně malované keramiky. Jako intruze se v jednom objektu vyskytl také úštěp, náležející pravděpodobně neolitickému období, povrchovým sběrem a detektorovou prospekcí v ploše stavby pak byly doloženy aktivity z doby bronzové (bronzová šipka) a středověku (drobný soubor keramiky). Závěrečné shrnutí lze uzavřít zmínkou o nálezu unikátní bronzové spony, zdobené v „čistém“ laténském slohu, ke které se nepodařilo na území naší republiky ani v okolních zemích doposud najít odpovídající analogii. Záchranným výzkumem při stavbě RD bylo výrazným způsobem doplněno naše poznání o struktuře a urbanistickém osídlení nížinných neopevněných sídlišť doby laténské, byla rozpoznána nová komponenta zdejšího osídlení ve formě germánské chaty a současně byly potvrzeny i aktivity z období neolitu, doby bronzové a středověku, což plně koresponduje s doposud známými informacemi o trati „Skopalíkovo“.