Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > KOBYLNICE

KOBYLNICE (okr. Brno-venkov)
Rybníky – stavba vodní nádrže (P. Kos, č. akce 697/16)

Nutnost závlahy soukromého zahradnictví si vyžádala v Kobylnicích výstavbu vodní nádrže. Na ploše cca 1,3 hektaru byla provedena skrývka ornice a následné odtěžení zeminy do stanovené hloubky. Během první etapy zemních prací byly ale zachyceny první archeologické objekty, které následně rozvinuly plošný záchranný archeologický výzkum. Jelikož se situace nacházely v inundačním terénu nedalekého Zlatého potoka/Říčky, bylo osídlení omezeno na hrúdy, které vystupovaly v minulosti nevysoko nad mokřadní jezera. V jejich kontextu bylo takřka v celé ploše stavby konstatováno osídlení ze staršího neolitu až raného novověku. Na ploše 1,6 ha bylo prozkoumáno bezmála 900 zahloubených objektů. Za zmínku stojí uvést nález prakticky neporušeného keramického depotu datovaného do velatické fáze kultury středodunajských polí z mladší doby bronzové, depotu železných zlomků a bronzových slitků z interiéru germánské chaty z doby římské, minimálně tří hrazených areálů z doby halštatské, studny, odvodňovacího žlabu z období vrcholného středověku a zaniklého náhonu vedoucímu k sokolnickému mlýnu. Nejmladší aktivity (nálezy munice) lze spojit s událostmi při osvobozovacích bojích za 2. světové války.