Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > OLBRAMOVICE

OLBRAMOVICE (okr. Znojmo)
Leskoun – těžba v lomu (D. Parma – D. Humpola – J. Kala, č. akce 149/16)


Záchranný výzkum ve vnitřním opevněném prostoru hradiště z pozdní doby bronzové na vrcholu Leskounu navázal v roce 2016 na starší výzkumy prováděné na lokalitě a byl vyvolán plánovaným pokračováním těžby kamene po omezení památkové ochrany zbytku pravěkého hradiště. V prostoru bezprostředně ohroženém těžbou byla na základě výsledků této sondáže a dochovaných terénních reliktů (odvaly po strojových skrývkách) vytipována část s předpokladem dochování pozůstatků starého osídlení, což se následnou sondáží potvrdilo. Zjištěná situace byla ve všech čtvercích poměrně uniformní a zkoumanou plochu lze považovat za plně reprezentativní. Původně výrazně členitější terénní reliéf se skalními výchozy byl částečně srovnán jejich odlámáním, přičemž vzniklé výkopy byly zarovnány především takto vylámaným kamenem. Takto vyrovnaná plocha byla následně intenzivně osídlena: množství sloupových jamek s náznaky pravidelných řad ukazuje na existenci zástavby patrně alespoň částečně jednotně orientovaných domů, výrazná akumulace kulturního souvrství se silně fragmentarizovaným souborem keramiky na značnou sídelní dynamiku. Nepočetné celé kusy nádob jsou patrně uloženy ve funkční pozici, nejspíše mírně zahloubené v interiéru domů, a naznačují blízkost původních pochozích úrovní. Kompaktní podlahové horizonty nebo otopná zařízení ovšem identifikovány nebyly, patrně došlo k jejich rozrušení bioturbací po opuštění lokality a při tvorbě nového půdního typu. Opakovaně bylo na odkrytých výstupech pozorováno lokální červené probarvení výstupů granodioritu, způsobené nejpravděpodobněji propálením, interpretace je ovšem v tomto případně nejednoznačná. Je jisté, že nejde o doklad katastrofického zániku, neboť nejsou dochovány interiéry domů – chybí celé nádoby, drobné vybavení i stopy spálených konstrukcí in situ. I prospekce s pomocí detektorů kovů ukazuje spíše na plánované opuštění místa, při němž byly podstatné součásti vybavení usedlosti odneseny. Některé zahloubené objekty lze interpretovat jako klasické sídlištní jámy, strukturovaný světlý zásyp odpovídající soudobým sídlištním objektům však obsahoval pouze jediný objekt. Je zřejmé, že limitujícím faktorem je především podloží tvořené granodioritem – skálu bylo možné upravovat a zasekávat do ní menší výkopy pro nosné konstrukce, zahloubení sila o obvyklých rozměrech ovšem s dobově dostupnou technologií možné nebylo.
Nálezový soubor je překvapivě početný a silně specifický – jde především o značně fragmentarizovanou keramiku a mazanici z kulturních vrstev. Velká většina je datovatelná do pozdní doby bronzové, což plně odpovídá představě o stáří a rozsahu jednotlivých komponent pravěkého osídlení Leskounu. Jedinou spolehlivě identifikovatelnou příměsí jsou jednotlivé keramické zlomky ze starší doby bronzové, k nimž velmi pravděpodobně patří i poměrně početná štípaná industrie z místního rohovce typu Krumlovský les. Valouny suroviny všech velikostí až po zcela miniaturní štěrk naznačují dle názoru A. Přichystala (osobní sdělení) možný výskyt rohovců i přímo na vrcholu Leskounu. Zatímco charakter aktivit starší doby bronzové je nejasný (plocha se nachází mimo možný ohrazený prostor), v pozdní době bronzové se jedná o plochu uvnitř hradeb, upravenou, zastavěnou a intenzitě využívanou, situovanou poměrně blízko u opevnění. Pokud byla celá plocha vymezená v pozdní době bronzové hradbou využívána s podobnou intenzitou (což naznačují zbytky teras zachycené na jiném místě v roce 2010), muselo zde být patrně trvale usídleno značné množství osob.