Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > POPŮVKY

POPŮVKY (okr. Brno-venkov)
Pod dědinou – hala BV blavit (M. Přichystal, č. akce 62/16, 105/16)

1. Parcela č. 1624/22. V průběhu stavby bylo zdokumentováno celkem 120 zahloubených archeologických objektů, které představují pokračování známého sídliště kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné. Odkryty byly především části dvou půdorysů charakteristických dlouhých nadzemních obdélných domů kůlové konstrukce, víceméně jednotně orientovaných ve směru SV-JZ. Celkové rozměry většího z nich (struktura č. 016) po připočtení pokračování zachyceného v roce 2014 na sousední parcele č. 1624/43 přesahují 48 m délky a 7 m šířky. U tohoto domu je navíc patrné konstrukční rozdělení na tři, nejspíše funkčně odlišné úseky. Z vnější strany k delším stěnám domů přiléhaly protáhlé jámy, ve kterých byla jednorázově získávána hlína pro bezprostřední potřeby jejich stavby. Nejspíše víceúčelová těžba hlíny pak probíhala v rozsáhlé nepravidelné jámě, která zaujala prostor mezi oběma stavbami. V okolí středního úseku delšího domu se zachovaly pozůstatky hned čtyř hliněných pecí. První z nich byla zapuštěna do vzdálenější stěny stavební jámy lemující jeho severozápadní stranu. Zbylé tři byly umístěny na protilehlé straně domu, přičemž poslední jako předpecní jámu využila již zmiňovaný hliník. Podobné hliněné pece podkovovité až lichoběžníkovité dispozice s nízkou klenbou byly podle dosavadních znalostí využívány hlavně při sušení či pražení obilí, popřípadě běžné kuchyňské úpravě potravy. Jako sklípky na potraviny či sila na uchování obilí nejspíše sloužily dvě hlubší jámy s příznačnými, směrem ke dnu kónicky se rozšiřujícími stěnami, které byly zjištěny v severní a severovýchodní části plochy. Ostatní objevené objekty, jež byly nepravidelně roztroušeny po zkoumané ploše, zastupují jednotlivé kůlové jámy nebo běžné sídlištní jámy bez možnosti bližší funkční interpretace. Zvláštní zmínku si zaslouží jen objekt č. 1744, v jehož zásypu byla z neznámých důvodů uložena celá globulární nádoba.
Mladší komponentu kultury s moravskou malovanou keramikou z přelomu mladší a pozdní doby kamenné, respektive jordanovské kultury z počátku pozdní doby kamenné, která byla dříve zjištěna v severovýchodním až východním sousedství předmětné plochy, zastupuje jen osamocený střep ze stavební jámy při severozápadní stěně delšího domu. V celkovém kontextu jej lze označit za druhotnou intruzi.
2. Parcela č. 1624/36. Byly zdokumentovány dva zahloubené archeologické objekty - jedna kůlová a jedna sídlištní jáma bez možnosti bližší interpretace. Jejich výplně navíc neposkytly žádný movitý materiál, takže je nelze ani přesněji časově zařadit než obecně do zemědělského pravěku. Zůstává otázkou, zda odkryté objekty představují pokračování známého sídliště z počátku neolitu a z přelomu neolitu a eneolitu rozkládajícího se severně až severozápadně od předmětného pozemku, nebo reprezentují jiný sídlištní areál situovaný blíže Troubskému potoku.