Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2017 > TIŠNOV

TIŠNOV (okr. Brno-venkov)
Ul. Dlouhá – bytový dům KOMFORT IV (M. Přichystal, č. akce 326/17)

Během výzkumu bylo zjištěno celkem 45 zahloubených objektů, které bezpochyby představují pokračování v předchozím roce objeveného polykulturního sídliště (viz Výroční zpráva 2016). Na rozdíl od výzkumů v roce 2016 se nepodařilo zaznamenat sídlištní aktivity kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné. Nejstarší zdejší objekty spadají až do jordanovské kultury z počátku pozdní doby kamenné, reprezentující lokální závěrečný vývoj rozsáhlého mladoneolitického lengyelského kulturního komplexu. Kromě 3 sídlištních jam bez možnosti bližší interpretace se jednalo o 2 charakteristické zásobní jámy, sloužící k uskladnění potravin či uchování obilí, a 4 krátké hrotité žlaby. Druhá etapa osídlení náleží do starší doby železné – halštatské, kterou zastupuje 8 objektů. Zachyceny byly především základy 2 chat obdélného až oválného půdorysu s pozůstatky vnitřní kůlové či žlabové konstrukce. Těmto objektům je obvykle přisuzována funkce obydlí a jsou tradičně označovány jako zemnice či polozemnice, avšak v poslední době se uvažuje, že šlo spíše o suterény patrových budov, v nichž probíhaly skladovací, obytné či výrobní činnosti. Z výplně menší stavby pochází mimo jiné několik zlomků provrtaných jantarových korálků i drobné odštěpky této suroviny. Její přítomnost dokládá, že se místní obyvatelé podíleli na dálkovém obchodě s touto surovinou, kterou šířili dále, dost možná právě v podobě hotových výrobků. V okolí popsaných staveb pak bylo odkryto dalších 5 sídlištních jam a část patrně exploatační jámy – hliníku. Zcela nově bylo prokázáno osídlení lokality ještě v mladší době železné – laténské. Uvedené komponentě byly přiřazeny půdorysy dvou povrchových staveb kůlové konstrukce, které byly zachyceny nedaleko od sebe. Menší objekt tvořily 4 kůlové jámy uspořádané do pravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 3,3 x 4,1 m. Obdobné stavby s ohledem na malé rozměry jsou obvykle interpretovány jako menší hospodářské budovy, nejspíše nadzemní sýpky typu špýchar. Podobu druhé, nepochybně větší stavby, pokračující mimo skrytou plochu, nedokážeme spolehlivě rekonstruovat. Zdvojení některých nosných kůlů naznačuje, že část této budovy mohla být opatřena patrem. V protějším rohu plochy pak byla odkryta soudobá hrnčířská pec s předpecní jámou. Vypalovací zařízení lze přiřadit k dvoukomorovému vertikálnímu typu s perforovaným roštem podepřeným v zadní části přerušenou středovou příčkou a se dvěma paralelními topnými kanály.