Drobečková navigace

Úvod > O nás > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Se sídlem: Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno

IČO: 48511005

 

Hlavní činnosti je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č 20/1987 o statní památkové péči.

 

Účel zpracování

 

Zajišťování smluvních vztahů

 

Právní základ zpracování

 

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

 

Příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadů či institucím není Ústavu archeologické památkové péče Brno uloženo zvláštním právním předpisem.

 

Doba zpracování

 

Osobní údaje jsou zpracovaný pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovaný nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním pánem, vydaným v souladu ze zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Máte právo:

 

-  Požadovat umožnění přístupu k osobním údajům

-  Subjekt údajů má právo svůj souhlas, který byl dán před jeho odvoláním zpracování vycházejícího se souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

-  Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že zpracovávané údaje jsou nepřesné)

Požadovat vymazání osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování

-  Vznést námitku proti zpracování osobních údajů

-   Požadovat přenositelnost osobních údajů, které byly naší instituci Vámi poskytnuty

-   Podat stížnost u dozorového orgánu

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Svá práva vůči Ústavu archeologické památkové péče Brno uplatňujte cestou správce pro ochranu osobních údajů:

Danuše Krhovská, mzdová účetní, krhovska@uapp.cz, 605 232 600

 

TOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽE BÝT POSTUPNĚ UPRAVOVÁNO NEBO AKTUALIZOVÁNO.

 

V Brně 24. 5. 2018

 

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH ČI ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ V RÁMCI DOKUMENTACE ČI PROPAGACE ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMU PROVÁDĚNÝCH ÚSTAVEM ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO

 

 

V rámci prováděných archeologických výzkumu jsou prováděný obrazové či zvukové záznamy především za účelem dokumentování archeologických prací či objektů na výzkumu.

 

Ústav archeologické památkové péče v Brně nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.