Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk - Supplementum č. 1 - 20

Pravěk - Supplementum č. 1 - 20

Od roku 1998 vydáváme i materiálovou řadu Pravěk – Supplementum, celkem vyšlo 38 svazků. Publikace je možné získat přímo na adrese: ÚAPP Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno. Kontaktní osoba : Martina Vesecká - vesecka@uapp.cz, tel.: 545 242 342.
Ceny jsou uvedeny bez 10% DPH.

 

Obálka Pravěk SupplementumPravěk
Supplementum 1, Brno 1998
Miloš Čižmář – Martin Geisler

Hroby kultury se šňůrovou keramikou z prostoru dálnice Brno – Vyškov
 - Katalog se stručným vyhodnocením souboru hrobů kultury se šňůrovou keramikou získaný v letech 1979 – 1991 při záchranných výzkumech na trase dálnice Brno – Vyškov.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 168
Depot 22 bronzových předmětů ze SlužínaNáklad: 300 ks
ISBN 80-902511-0-2
Cena: vyprodáno

 

 

 

Pravěk
Supplementum 2-3,
Supplementum 2,  Brno 1999
Milan Salaš – Miroslav Šmíd
Hromadný bronzový nález ze Služína (okr. Prostějov). Příklad sémanticky signifikantního depozita doby popelnicových polí
 - Tento svazek zveřejňuje důležitý depot bronzových předmětů z trasy plynovodu v roce 1997 ve Služíně na Prostějovsku.

 

 

Kresba keramického džbánku z Katedrály svatého Petra a Pavla v BrněPravěk
Supplementum 2-3,
Supplementum 3, Brno 1999
Rudolf Procházka – Zdenka Himmelová –
Jan Šmerda
Soubor nálezů z první poloviny 15. století z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
- Třetí číslo je věnováno publikaci bohatých nálezových celků ze zásypu krypty brněnského dómu na Petrově. Jde o dílčí zveřejnění výsledků výzkumu významné lokality, přinášející důležitý keramický materiál z 1. pol. 15. století, jehož datování je opřeno o bohatý soubor mincí. Katalog archeologických nálezů, doprovázený rozbory numismatického, osteologického  a kovového materiálu, je opatřen rozborem keramiky.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 145
Náklad: 300 ks
ISBN 80-902511-6-1Snímek půdorysu hrobu 1/90 z Tvořihráze
Cena: 130,- Kč

 

 

Pravěk
Supplementum 4-5,
Supplementum 4,  Brno 1999
Miroslav Bálek – Petr Dvořák – Jaromír Kovárník – Andrea Matějíčková
Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Tvořihrázi (okr. Znojmo)
- V tomto svazku je zveřejněn výzkum části pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů z Tvořihráze na Znojemsku, uskutečněný v letech 1990 – 1991. Šlo o odkryv plochy na níž byly leteckým průzkumem zjištěny hroby s kruhovými žlábky.

 

 

Pravěk
Supplementum 4-5,
Supplementum 5, Brno 1999
Andrea Matějíčková
Sídliště kultury zvoncovitých pohárů v Žádovicích (okr. Hodonín)
- Zpracování části sídliště kultury zvoncovitých pohárů odkrytého záchranným výzkumem v roce 1987.
Vydal: ÚAPP Brno                                                  
Počet stran: 199Kresba nádoby kultury zvoncovitých pohárů z Žádovic
Náklad: 300 ks
ISBN 80-902511-8-8
Cena: 130,-Kč

 

Dvojhrob 26 ze Slavkova u Brna

 

 

Pravěk
Supplementum 6-7,
Supplementum 6, Brno 2000
Pavla Horálková-Enderová – Antonín Štrof
Pohřebiště a sídliště kultury únětické ze Slavkova u Brna, okr. Vyškov
- Podrobný katalog zkoumaného pohřebiště a sídliště únětické kultury, včetně antropologického vyhodnocení.

 

 

 

Kresba jílce meče z Horní LidčePravěk
Supplementum 6-7,
Supplementum 7, Brno 2000
Jiří Říhovský
Die Bronzezzeitlichen Volgriffschwerter in Mähren

- Práce pojednává o nálezech mečů doby bronzové a doby halštatské z moravského území.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 178                                                   
Náklad: 300 ksISBN 80-86399-01-X
Cena: vyprodáno

 

 

Účastníci 18. pracovního setkání "Otázky neolitu a eneolitu našich zemí"
Pravěk
Supplementum 8, Brno 2001
Sborník referátů z 18. pracovního zasedání badatelů pro výzkum neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska, Mostkovice 14. – 17. září 1999

Otázky neolitu a eneolitu našich zemí
- Svazek obsahuje příspěvky přednesené na 18. pracovním zasedání „Otázky neolitu a eneolitu našich zemí“.                                                     
Vydal: ÚAPP Brno                                 
Počet stran: 355
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-03-6
Cena: 130,- Kč

 

Pravěk
Supplementum 9, Brno 2002
Hana Palátová – Milan Salaš
Depoty keramických nádob doby bronzové na Moravě a v sousedních zemích
- Publikace shromažďuje a vyhodnocuje všechny dostupné nálezy keramických depotů středodunajských popelnicových polí na Moravě.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 194Foto nádoby z Moravského Písku
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-08-7
Cena: 130,-Kč

 

 

Rekonstrukce laténské chaty z Bořitova podle K. Ludikovského

Pravěk
Supplementum 10, Brno 2003
Miloš Čižmář
Laténské sídliště v Bořitově
 - Práce je věnována publikování informací o první v úplnosti prozkoumané keltské osadě na Moravě.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 284
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-09-5Kresba mohyly kultury nálevkovitých pohárů z Alojzova
Cena: 130,- Kč

 

 

Pravěk
Supplementum 11, Brno 2003
Miroslav Šmíd
Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě
 - Předkládaná práce shrnuje výsledky dosavadního bádání na moravských mohylových pohřebištích KNP a je výstupem projektu Ministerstva kultury ČR „Eneolitická mohylová pohřebiště střední Moravy“.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 246
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-11-7
Cena: 150,-Kč

 

Foto kachle z rožnovského hraduPravěk
Supplementum 12, Brno 2004
Jiří Kohoutek
Hrady v oblasti Vizovické vrchoviny. Pozdně středověké kachle z hradu Rožnova
- Katalog nálezů ze čtyř středověkých hradů východní Moravy. Součástí práce je i katalog pozdně středověkých kachlů z hradu Rožnova.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 285
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-13-3Náčrt pohřebiště v Domamyslicích podle A. Gottwalda
Cena: 150,-Kč

 


Pravěk
Supplementum 13, Brno 2005
Radko Sedláček

Domamyslice. Pohřebiště lidu popelnicových polí
- V tomto svazku je podrobně zveřejněn a vyhodnocen nálezový fond z několika pohřebišť na katastru obce Domamyslice u Prostějova.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 254
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-15-X
Cena: 150,-Kč


Kresebná rekonstrukce konvice z Brna-MaloměřicPravěk
Supplementum 14, Brno 2005
Jana Čižmářová
Keltské pohřebiště v Brně –Maloměřicích
- Publikace představuje dosud největší prozkoumané keltské pohřebiště z moravského území v Brně-Maloměřicích.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 226
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-16-8
Cena: 150,-Kč

 

 Foto nádob kultury zvoncovitých pohárů z Brna-Medlánek

 

 

 

 

Pravěk
Supplementum 15, Brno 2005
Jaromír Ondráček – Petr Dvořák 
– Andrea Matějíčková
Siedlungen der Glockenbecherkultur in Mähren. Katalog der Funde
- Kniha obsahuje soupis všech sídlišť kultury zvoncovitých pohárů na Moravě včetně katalogu, zoologických a botanických posudků.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 127 str. textu a 110 tabulek
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-21-4
Cena: 150,-Kč


Pokus o kresebnou rekonstrukci Nového hradu u Adamova. Kresba J. Štětina.Pravěk
Supplementum 16, Brno 2006
Josef Unger a kolektiv
Nové archeologické výzkumy šlechtických sídel 15. století
- Svazek je věnován zveřejnění příspěvků ze semináře „Nové archeologické výzkumy šlechtických sídel 15. století na Moravě“.
Vydal: ÚAPP BrnoOplatková pečeť s obrazem hradu
Počet stran: 158
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-24-9
Cena: 150,-Kč

 
Pravěk
Supplementum 17, Brno 2007
Miloš Hlava – David Vích

Laténské osídlení Boskovicka. Laténské osídlení Uničovska. Českomoravské pomezí v době římské
- Předkládaný svazek je věnován topografii osídlení tří okrajových oblastí moravského území v době laténské a římské.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 229
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-33-1
Cena: 150,-Kč

 

Foto odkryté mladohradištní nekropole v UrčicíchPravěk
Supplementum 18, Brno 2008
Pavel Fojtík – Miroslav Šmíd

Slovanské hroby a pohřebiště na Prostějovsku
- V knize je podrobný katalog současně známé pramenné základny, který se skládá  z revize starších nálezů a z dosud nepublikovaných nových záchranných výzkumů.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 211
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-45-4Kresba bronzového náramku z Holubic
Cena: 150,-Kč

 

 

Pravěk
Supplementum 19, Brno 2009
Jana Čižmářová
Keltská pohřebiště z Holubic a Křenovic
- Podrobná publikace dvou keltských pohřebišť, které byly prozkoumány v letech 1930-1933 Aloisem Procházkou a Miroslavem Chleborádem.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 167
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-57-7
Cena: 170,-Kč

 

Kresba bronzové sekery s bohatou výzdobouPravěk
Supplementum 20, Brno 2010
David Vích
Nálezy kultury lužických popelnicových polí na českomoravském pomezí

- Publikace předkládá soupis archeologických nalezišť a nálezů kultury lužických popelnicových polí z českomoravského pomezí, tedy z oblasti Vysokomýtska, Litomyšlska a severní části Malé Hané.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 178
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-66-9
Cena: 170,-Kč