Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk - Supplementum č. 21 -

Pravěk - Supplementum č. 21 -

Od roku 1998 vydáváme i materiálovou řadu Pravěk – Supplementum, celkem vyšlo 38 svazků. Publikace je možné získat přímo na adrese: ÚAPP Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno. Kontaktní osoba : Martina Vesecká - vesecka@uapp.cz, tel.: 545 242 342.
Ceny jsou uvedeny bez 10% DPH.


Pokus o rekonstrukci zjištěné fortifikace Hradu u Bílovic. Podle P. Kose.Pravěk
Supplementum 21, Brno 2010
Miroslav Šmíd - Gabriela Dreslerová - Antonín Přichystal
Hrad u Bílovic 
Eneolitické hradisko na Prostějovsku
- Svazek obsahuje komplexní zpracování a vyhodnocení veškerého nálezového materiálu ze známého středomoravského eneolitického hradiska Hradu u Bílovic.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 230
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-69-0
Cena: 200,-Kč


Kresebná dokumentace objektu 518 z Ivanovic na HanéPravěk
Supplementum 22, Brno 2011
David Parma
Sídelní areály střední a mladší doby bronzové z trasy dálnice D1 u Vyškova
Katalog - část 1
- V práci je publikována první část katalogu rozsáhlého souboru pramenů k poznání střední a mladší doby bronzové, získaných z úseku Vyškov  - Mořice na trase dálnice D 1 během výzkumu v letech 2002-2003.  Do tisku se již připravuje druhá část katalogu a celkové hodnocení.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 273
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-75-1
Cena: 200,- Kč

 

 

Foto hrobu 800 z Ivanovic na Hané
Pravěk

Supplementum 23, Brno 2011
Jan Kolář a kolektiv
Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě. Pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov - Mořice a dalších staveb
- Tento svazek je již druhým, ve kterém jsou publikovány archeologické prameny z výzkumu úseku dálnice Vyškov - Mořice. Obsahuje katalog a zpracování rozsáhlé kolekce hrobů kultury se šňůrovou keramikou.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 288
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-81-2
Cena:  220,- Kč

 

 

Rekonstrukce oděvu muže kultury zvoncovitých pohárů. Kresba N. ParmováPravěk
Supplementum 24, Brno 2012
Andrea Matějíčková a Petr Dvořák (EDS.) a kolektiv
Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Mořice
- Obsáhlá publikace je výstupem grantového projektu Grantové agentury ČR a je již třetí prací, která se zabývá zpracováním materiálu, získaného na trase dálnice D1. Tento svazek je věnován třem pohřebištím kultury zvoncovitých pohárů. Jsou to naleziště označené jako Hoštice I, Hoštice IV a Ivanovice VI. Kniha
má 3  svazky, první obsahuje vyhodnocení, druhý katalog a třetí tvoří plány, tabelárníRekonstrukce oděvu ženy kultury zvoncovitých pohárů. Kresba N. Parmová seznamy a diagramy.
Obsah
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: Svazek I - 571, Svazek II - 267, Svazek III - 27
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-84-3
Cena: 88 EUR (400,- Kč - sleva pro studenty a stálé odběratele)
             

  

       

Nová obálka Pravěk SupplementumPravěk
Supplementum 25, Brno 2012
Miroslav Šmíd
Kostrové a žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Hané, střední Morava
- Předložená práce je věnovaná zpracování a vyhodnocení unikátního birituálního pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Moravě, zkoumaného v letech 2002-2006.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 188
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-90-4
Cena: 200,- Kč

 

Pravěk
Supplementum 26, Brno 2013
David Parma - Miroslav Šmíd
Sídelní areály střední a mladší doby bronzové z trasy dálnice D 1 u Vyškova
Katalog - část 2
- Druhá část(první část Supplementum 22) katalogu rozsáhlého pramenného fondu sídlištních nálezů ze střední a mladší doby bronzové, získaných při výzkumu trasy dálnice D 1 v úseku Vyškov - Mořice, realizovaného v letech 2002 - 2003. Tento druhý díl představuje souborné zpracování nálezů z lokalit Ivanovice na Hané 6 "Borůvka" a Ivanovice na Hané 7 "Spravedlnost".
Kresba keramických nádob doby bronzové z Ivanovic na HanéVydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 339
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-99-7
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

 

 


Plán mohyly z Bošovic podle J. SkutilaPravěk
Supplementum 27, Brno 2014
Miloš Čižmář

Mohylníky ve Ždánickém lese
- Dvacátý sedmý svazek je první publikovanou částí projektu  MK ČR "Evidence a dokumentace mohylových pohřebišť na Moravě" řešeného v letech 2000 - 2004 Ústavem archeologické památkové péče Brno, v.v.i.. V první části je publikována oblast Ždánického lesa s 16 mohylníky a 195 mohylami datovanými do střední doby bronzové, doby halštatské a slovanské. 
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 157
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-31-7
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajemPravěk

Supplementum 28, Brno 2014
Plán lokality Vysoké Pole - KlášťovMartin Geisler - Jiří Kohoutek

Vysoké Pole - Klášťov

Inventář hromadných nálezů železných předmětů a shrnutí terénních výzkumných sezon 2005 - 2007
- Publikace představuje katalog nálezů z deseti depotů z Klášťova, které tvoří přibližně 20 procent celkového počtu železných předmětů získaných během tří výzkumných sezon. Výzkumy na této lokalitě přinesly zcela nová zjištění, týkající se především koncentrace výskytu železných předmětů velkomoravského období. Jejich nálezový fond přesahuje více než tisíc položek, což řadí tuto lokalitu mezi unikáty středoevropské slovanské archeologie.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 112
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-32-4
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

 

Kresebná rekonstrukce eneolitické zoomorfní nádoby z Prostějova-ČechovicPravěk
Supplementum 29, Brno 2015
Miroslav Šmíd - Antonín Přichystal
Eneolitická hradiska na Prostějovsku
Ohrozim - Čubernice a Prostějov - Čechovice
Obsáhlá publikace představuje komplexní zpracování dvou eneolitických lokalit na Prostějovsku.
Databáze materiálu Čechovsko - pdf
Databáze materiálu Čubernice - pdf
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 509
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-38-6
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

 

Pravěk
Supplementum 30, Brno 2015
Pavel Fojtík
Mohylová kultura střední doby bronzové na Prostějovsku I.Foto nádob z žárových hrobů lužické kultury z Čechovic
Katalog nálezů - svazek první
První část rozsáhlého katalogu obsahuje 15 komplexně zpracovaných lokalit, včetně soupisu inventárních čísel všech dostupných archeologických nálezů a co možná nejúplnější soupis k nim vázaných pramenů a literatury.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 235
Náklad: 300 ks - rozebráno
Možno stáhnout ve formátu pdf - Pravěk Supplementum 30
ISBN 978-80-86399-40-9
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

 

Pravěk
Supplementum 31, Brno 2015
Marek Novák
Opevněné výšinné sídliště na "Malém Chlumu" u Krhova a jeho zázemí v pozdní době bronzové a v době halštatské
Předkládaná práce je přepracovanou a doplněnou verzí autorovy diplomové práce, jejím cílem je především vyhodnocení kompletního nálezového souboru z opevněného výšinného sídliště Krhov "Malý Chlum" a blízkého nížinného sídliště Obora "Pod Chlumem.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 159Panoramatické foto vrcholové plošiny Velkého Chlumu
Náklad: 300 ks - rozebráno
Možno stáhnout ve formátu pdf - Pravěk Supplementum 31
ISBN 978-80-86399-41-6
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajemKresba velké bronzové štítové spony z VanovicPravěk
Supplementum 32, Brno 2016
Roman Malach - Antonín Štrof - Martin Hložek
Nová depozita kovové industrie doby bronzové v Boskovické brázdě
Publikace zveřejňuje katalog bezmála tisíce předmětů z téměř třech desítek lokalit Boskovické brázdy, prozkoumaných v letech 2012-2014. Výraznou část představují depozita předmětů z doby kultury lužických popelnicových polí.
Vydal: ÚAPP Brno - rozebráno
Počet stran: 267
Náklad: 300 ks - rozebráno
Možno stáhnout ve formátu pdf - Pravěk Supplementum 32
ISBN 978-80-86399-46-1
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

 

 

Pravěk
Supplementum 33, Brno 2017Kresba keramické nádoby kultury nálevkovitých pohárů
Miroslav Šmíd
Nálevkovité poháry na Moravě
Publikace je vyvrcholením celoživotního badatelského úsilí a zájmu o kulturu nálevkovitých pohárů a shrnuje poznatky od vývojů názorů na postavení moravských nálevkovitých pohárů, přes sídelní a pohřební areály, movité památky po návrh nové periodizace. Publikace je doplněna soupisy lokalit a katalogy.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 417
Náklad: 250 ks - rozebráno
Možno stáhnout ve formátu pdf - Pravěk Supplementum 33
ISBN 978-80-86399-50-8
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

 

Pravěk
Supplementum 34, Brno 2019
David Rožnovský s příspěvky J. Kaly a J. Šmerdy
Sídliště ze sklonku starší doby bronzové v Hodonicích (okr. Znojmo)
Předkládaná studie představuje přepracovanou část autorovy disertační práce s názvem věteřovské sídliště v Hodonicích a jeho postavení v rámci starší doby bronzové na Znojemsku.Možná podoba nadzemní stavby starší doby bronzové z Hodonic
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 316
Náklad: 250 ks
ISBN 978-80-86399-61-4
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

 

Hliněné kolečko ze sídlištního objektu ze straší doby bronzové z Brna-TuřanPravěk
Supplementum 35, Brno 2019
Jana Moravcová - Jiří Kala
Sídelní areál ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech. Pohřební komponenta.
Předložená publikace je mírně upravenou verzí diplomové práce autorky. Původní záměr vyhodnotit kompletní starobronzovou komponentu z Brna-Tuřan musel být postupně kvůli jejímu rozsahu redukován a na tomto místě je předloženo pouze kompletní zpracování funerální komponenty doplněné srovnávacím vzorkem běžných sídlištních objektů.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 230
Náklad: 250 ks
ISBN 978-80-86399-62-1
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

Pravěk
Supplementum 36, Brno 2021
Miroslav Šmíd a kol.
Eneolitické osídlení lokality Modřice - Rybníky (okr. Brno-venkov)Kresba eneolitické nádoby z Modřic
V tomto svazku jsou zpracovány všechny datované eneolitické nálezové soubory z dosud největší zkoumané plochy z roku 2015. Pro zpracování byla vybrána obsáhlá reprezentativní kolekce eneolitických artefaktů z celkem 166 objektů a tvoří ji čtyři komponenty. V časové posloupnosti se jedná o soubory ze závěru časného eneolitu, dále kultury nálevkovitých pohárů, badenské kultury  a jevišovické kultury.
Na jednotlivých kapitolách se autorsky podíleli: Petr Kos, David Parma, Antonín Přichystal a Zdeněk Tvrdý.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 341
Náklad: 250 ks
ISBN 978-80-86399-71-3
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

 

Pravěk
Supplementum 37, Brno 2021
Aleš Navrátil
Osídlení ve starší době bronzové pod Pálavou
Publikace vychází z autorovy disertační práce, která byla pod vedením S. Stuchlíka obhájena v roce 2017 na FF MU Brno. V průběhu revize původního textu však došlo k celé řadě významných i méně zásadních úprav. Předmětem studia jsou zahloubené sídlištní objekty a jejich keramická výplň ze čtyř sídlištních lokalit s věteřovskou komponentou: Pavlov - Horní pole, Mušov - U sv. Jana, Pasohlávky - U vodárny, Mikulov - Kamenné. Na úrovni mikroregionu je také věnována pozornost všem lokalitám, na kterých byla zjištěna komponenta ze starší doby bronzové.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: 243
Náklad: 250 ks
ISBN 978-80-86399-73-7Modřice - foto objektu 660 - rondeloid
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem

 

Pravěk
Supplementum 38, Brno 2022
Petr Kos a kol.
Nekropole halštatské kultury Modřice 2
Hroby z tratí Sádky a Rybníky
Dva svazky této publikace předkládají prezentaci hrobových celků horákovské skupiny odkrytých v několika etapách jihozápadně od města Modřice v okr. Brno-venkov. Práce se skládá z katalogu hrobů a popisu hrobových výbav členěných podle použitých materiálů, včetně jejich relativní datace v rámci pohřebiště. Zvýšený důraz byl rovněž kladen na interpretaci a popis dřevěných konstrukcí, zachycených na pohřebištích v podobě základových výkopů pro dřevěné stavební prvky. Dále jsou předkládány kapitoly, které se snaží o vyhodnocení katalogu na základě komparace nálezového materiálu s jinými soubory z pohřebišť halštatské kultury. Současně je tu nastíněna chronologie jihomoravské horákovské skupiny, která je ještě částečně korelována se sousedními oblastmi Brněnska v souladu s dnešními trendy komplexního výzkumu halštatské kultury. Předkládaná práce nevyhodnocuje pouze katalog keramických a sepulkrálních nálezů, ale bilancuje rovněž výsledky antropologie.
Vydal: ÚAPP Brno
Počet stran: svazek I. 280, svazek II. 356
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-86399-80-5
Logo Jihomoravského kraje
vydání této publikace bylo financováno Jihomoravským krajem