Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk > Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Časopis Pravěk

Pokyny je možné stáhnou ve formátu pdf.

1. Záhlaví článků
U studií je třeba kromě textu připojit jméno a příjmení autora bez titulů, kontaktní adresu včetně mailu, klíčová slova a stručný abstrakt v jazyce příspěvku a přeložený.

2. Text
Rukopis se posílá elektronickou formou na email redakce (parma@uapp.cz), případně na jiném vhodném médiu (CD, DVD, flash disk). Text studií může být členěn do kapitol s mezititulky. Je vhodné v textu označit místa, kam si přejete umístiti jednotlivé přiložené materiály (mapy, tabulky, obrázky); text nezalamujte. Popisy pod obrázky uveďte na konec textu stejně jako seznam literatury. Citace literatury se provádějí běžným způsobem v závorce v textu velkým písmem (např. JANOVSKÝ 1947, 27, obr. 1, tab. II:3). Citace jednotlivých autorů se oddělují středníkem. Text může být doplněn minimálním počtem stručných a věcných poznámek pod čarou (nezaměňovat s citacemi literatury). Jména badatelů v textu se uvádějí bez titulů a jen zkratkou křestního jména (výjimky – Jan či Jíří Pavelčík). V textu doporučujeme používat běžné zkratky (např. SZ Francie, r. 1952, Ø, v., š., s., d., hl., i. Č., resp., příp. apod.). Preferujeme jednotné označení grafických příloh jako obr. 1 až x.

3. Seznam literatury
Seznam na zvláštním listě začíná nadpisem Literatura, díla jsou řazena abecedně podle příjmení autora (uvádí se velkým písmem). Práce téhož autora jsou řazeny podle roku vydání; práce vyšlé v jednom roce jsou řazeny abecedně a odlišují se písmeny malé abecedy (např. 1970a, 1970b). Příjmení autorů se v seznamu literatury opakují (nenahrazují se pomlčkou). Při uvádění ročníků časopisů se respektuje původní označení, např. AR XXV, ČVMSO 11, PA LXI, SPFFBU E 26. Důsledně se používají zkratky dle obvyklých standardů.
vzor:

DROBERJAR, E. 2012: Římské kolínkovité spony v Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 119-131.
TEJRAL, J. 1993: Na hranicích impéria (doba římská). In: V. Podborský a kol., Pravěké dějiny Moravy, Brno, 424-470.
ŠTOURAČ, F. 2007: Pravčice proti toku času. Kroměříž.

4. Résumé
Název résumé je překladem názvu článku (neuvádí se autor ani označení résumé) a musí stručnou formou informovat o přínosu příspěvku. Résumé si obstarává autor, který odpovídá i za jazykovou stránku překladu (jméno překladatele se neuvádí), po dohodě možný překlad redakcí.

5. Obrazové přílohy
Základní obrazovou dokumentaci tvoří kresebné a fotografické přílohy v černobílé verzi, případné barevné obrázky je možné zvažovat v odůvodněných případech. Pravěk se tiskne ve formátu B 5 se zrcadlem 185x120 mm, toto zrcadlo je třeba respektovat při přípravě tabulek, a to včetně popisek pod obrázkem. Grafické přílohy je třeba dodat odpovídajícím způsobem očíslované, nejlépe v nekomprimovaném formátu .TIFF, případně .JPG, s rozlišením nejméně 600 dpi, lépe 1200. Čísla a text na obrázcích by i po konečném zmenšení měla být čitelná (minimálně 2 mm). Každý dokumentovaný předmět, tabulka, nákres, plánek nebo mapka musí být opatřeny grafickými měřítky s čitelnými číslicemi.

6. Recenzní řízení
Studie jsou publikovány pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou dva odborné posudky. Jména recenzentů redakce nesděluje.

7. Bibliografické zkratky
AAC - Acta Archaeologica Carpatica, Kraków
AAHung - Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
AAOp - Acta archaeologica Opaviensia, Opava
AE - Archaeologiai Értesito, Budapest
AH - Archaeologia Historica, Brno
AK - Archaologisches Korrespondenzblatt, Mainz aR.
AMP - Acta Musei Papensis -Pápai Múzeumi Értesít6
AR - Archeologické rozhledy, Praha
ArchA - Archaeologia Austriaca, Wien
ArchPolski - Archeologia Polski, Warszawa -Wroclaw
ASM - Archeologické studijní materiály, Praha
AVANS - Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, Nitra
BerRGK - Berichte der Romisch-Germanischen Komrnission, Frankfurt a M.
ČMSS - Časopis Muzeálnej Slovenskej spoločnosti v Turč. sv. Martině
ČMMB, AMM, ČMZM - Časopis Moravského zemského muzea, Brno
ČNM - Časopis Národního musea Praha
ČSlM/B - Časopis Slezského muzea, řada B, Opava
ČSČH - Československý časopis historický
ČVSMSO - Časopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci, Olomouc
FAM Brno - Fontes Archaeologiae Moravicae, Brno
FAP - Fontes Archaeologici Pragenses, Praha
FÖ - Fundberichte aus Osterreich, Wien
JfMV - Jahrschrift flir mitteldeutsche Vorgeschichte, Halle/Saale, Berlín
MAGW - Miteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Wien
MNZ - Moravské numismatické zprávy, Brno
NČČsl - Numismatický časopis československý, Praha
NIDV - Nachrichtenblatt flir Deutsche Vorzeit, Leipzig
NumL - Numismatické listy
NumSb - Numismatický sborník
OP - Obzor prehistorický, Praha
PA - Památky archeologické, Praha
PBF - Prahistorische Bronzefunde, MUnchen, Stuttgart
PrzA - Przeglad Archaeologiczny, Poznan
PSH - Pražský sborník historický, Praha
PV - Přehled výzkumů, Brno
PVM - Pravěk východní Moravy, Gottwaldov
PZ - Prahistorische Zeitschrift, Berlín-New York
SbČSSA - Sborník Československé společnosti archeologické, Brno
SbNM - Sborník Národního muzea v Praze, Praha
SlA - Slovenská archeológia, Bratislava
SlAnt - Slavia Antiqua
SlNum - Slovenská Numismatika
SPFFBU E - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologicko-klasická, Brno
SPFFBU F - řada uměnovědná
SPFFBU M - řada archeologická
SprArch - Sprawozdania Archaeologiczne, Wroclaw-Warszawa-Kraków
StAÚ - Studie Archeologického ústavu Brno, Brno
SV - Sborník velehradský, Uherské Hradiště
ŠZ - Študijné zvesti Archeologického ústavu
SAV, Nitra VPS - Vznik a počátku Slovanů, Praha
VSV - Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava
VVM - Vlastivědný věstník moravský, Brno
VMMK - A Veszprém Megyei Múzeumok Kozleményei.
ZSNM - Zborník Slovenského Národného múzea, Bratislava
Zprávy ČAS - Zprávy České archeologické společnosti, Praha
Zprávy ČSSA - Zprávy Československé společnosti archeologické, Praha
ZprStAÚ - Zprávy Československého státního ústavu, Praha