Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk > Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Časopis Pravěk

Pokyny je možné stáhnou ve formátu pdf.

1. Záhlaví článků
U studií je třeba kromě textu připojit jméno a příjmení autora bez titulů, kontaktní adresu včetně mailu, klíčová slova a stručný abstrakt v jazyce příspěvku a přeložený.

2. Text
Rukopis se posílá elektronickou formou na email redakce (parma@uapp.cz), případně na jiném vhodném médiu (CD, DVD, flash disk). Text studií může být členěn do kapitol s mezititulky. Je vhodné v textu označit místa, kam si přejete umístiti jednotlivé přiložené materiály (mapy, tabulky, obrázky); text nezalamujte. Popisy pod obrázky uveďte na konec textu stejně jako seznam literatury. Citace literatury se provádějí běžným způsobem v závorce v textu velkým písmem (např. JANOVSKÝ 1947, 27, obr. 1, tab. II:3). Citace jednotlivých autorů se oddělují středníkem. Text může být doplněn minimálním počtem stručných a věcných poznámek pod čarou (nezaměňovat s citacemi literatury). Jména badatelů v textu se uvádějí bez titulů a jen zkratkou křestního jména (výjimky – Jan či Jíří Pavelčík). V textu doporučujeme používat běžné zkratky (např. SZ Francie, r. 1952, Ø, v., š., s., d., hl., i. Č., resp., příp. apod.). Preferujeme jednotné označení grafických příloh jako obr. 1 až x.

3. Seznam literatury
Seznam na zvláštním listě začíná nadpisem Literatura, díla jsou řazena abecedně podle příjmení autora (uvádí se velkým písmem). Práce téhož autora jsou řazeny podle roku vydání; práce vyšlé v jednom roce jsou řazeny abecedně a odlišují se písmeny malé abecedy (např. 1970a, 1970b). Příjmení autorů se v seznamu literatury opakují (nenahrazují se pomlčkou). Při uvádění ročníků časopisů se respektuje původní označení, např. AR XXV, ČVMSO 11, PA LXI, SPFFBU E 26. Důsledně se používají zkratky dle obvyklých standardů.
vzor:

DROBERJAR, E. 2012: Římské kolínkovité spony v Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, 119-131.
TEJRAL, J. 1993: Na hranicích impéria (doba římská). In: V. Podborský a kol., Pravěké dějiny Moravy, Brno, 424-470.
ŠTOURAČ, F. 2007: Pravčice proti toku času. Kroměříž.

4. Résumé
Název résumé je překladem názvu článku (neuvádí se autor ani označení résumé) a musí stručnou formou informovat o přínosu příspěvku. Résumé si obstarává autor, který odpovídá i za jazykovou stránku překladu (jméno překladatele se neuvádí), po dohodě možný překlad redakcí.

5. Obrazové přílohy
Základní obrazovou dokumentaci tvoří kresebné a fotografické přílohy v černobílé verzi, případné barevné obrázky je možné zvažovat v odůvodněných případech. Pravěk se tiskne ve formátu B 5 se zrcadlem 185x120 mm, toto zrcadlo je třeba respektovat při přípravě tabulek, a to včetně popisek pod obrázkem. Grafické přílohy je třeba dodat odpovídajícím způsobem očíslované, nejlépe v nekomprimovaném formátu .TIFF, případně .JPG, s rozlišením nejméně 600 dpi, lépe 1200. Čísla a text na obrázcích by i po konečném zmenšení měla být čitelná (minimálně 2 mm). Každý dokumentovaný předmět, tabulka, nákres, plánek nebo mapka musí být opatřeny grafickými měřítky s čitelnými číslicemi.

6. Recenzní řízení
Studie jsou publikovány pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou dva odborné posudky. Jména recenzentů redakce nesděluje.